Weenderveld


Weenderveld

Werkverschaffing en ontginning.

Nieuwsblad van het Noorden 29-01-1926

Vergadering Waterschap Westerwolde

In de vergadering van het Hoofdbestuur aangevuld met de Onderdeelsbesturen, op Donderdag j.1., waren alle leden, behalve de heer Bruining aanwezig.

De voorzitter, de heer Mr. H. I. Schönfeld sprak bij de opening voor 1926 de beste wenschen voor ingelanden en het waterschap uit en gaf daarna lecture van het verslag van den ingenieur over 1925.

Hieraan ontleenen we, dat tengevolge van den hevigen storm in Nov. j.l. geen schade aan de waterschapswerken werd aangebracht, wel ondervond men schade van het overtollige water uit Drente en Duitschland aangevoerd;
in 't bijzonder van het laatste, waardoor met het water vrij wat zand werd aangevoerd, waardoor vooral in het beneden Ruiten A-kanaal, vele verondiepingen ontstonden.

Vele verbeteringen werden in 1925 in het waterschap aangebracht, waaronder verzwaring van dijken, terwijl tevens voor verfraaiïng werd gezorgd, door het planten van boomen bij langs den weg naar Veelerveen, waar 875 boomen werden aangebracht.

De scheepvaart is belangrijk toegenomen en het graven van wijken in het Veelerveen en in het Weenderveld zal die toename in de toekomst nog zeer bevorderen.

Vervolgens wees de voorzitter er op, dat tengevolge van het hooge boezemwater in de kanalen de dijk van den Lutjeloostermolenpolder is doorgebroken, waardoor veel schade werd aangebracht. Dit was een gevolg van den grooten toevoer van water uit Drente en Duitschland. Het uit Duitschland naar het waterschap toegevoerd water is in strijd met het grenstractaat. Gecommitteerden hebben zich daarom gewend tot Ged. Staten met het verzoek hier aan zoo mogelijk paal en perk te stellen. Waar Ged. Staten en de Prov. Waterstaat indertijd maatregelen namen om te voorkomen, dat van uit Westerwolde water afstroomde naar Duitschland. door de oprichting van het waterschap 'De Pallert' en sedert 1925 Duitschland geen last heeft' van water van Westerwolde, meent spr., dat beide colleges nu ook graag zullen meewerken dat van de zijde van Duitschland ten opzichte van waterafvoer de hand wordt gehouden aan het grenstractaat.
Duitschland zal daarvoor een afwateringskanaal moeten graven van de Hanetangersluis naar de Eems. Met voldoening heeft spr. gezien, dat ook het waterschap Reiderland in dezelfde richting gaat werken om geen overlast van Duitsch water meer te ondervinden.

Daarna werd besloten met de Groninger Bank eene overeenkomst aan te gaan voor tijdelijke voorziening in de behoefte aan kasgeld tot een maximum van f 50.000. Van de leening groot f 400.000 werden vier, van die groot f 177.000, drie, van die van f 140.000 eveneens drie en van die van f 100.000 één obligatie uitgeloot.

Bij de behandeling der begrooting, dienst 1926-27 werd door den heer Hoving gewezen op overlast van water achter Bellingwolde veroorzaakt door den grooten afvoer van hooger gelegen gronden.

Dit zou z.i. kunnen worden voorkomen door afsluitdammen voor de duikers te plaatsen, waarvan de kosten dienen gedragen te worden door het waterschap en niet door de betrokken ingelanden. Spr. stelde vervolgens de vraag of er geen maatregelen kunnen worden genomen tegen den toevoer van water uit de veenen van Brual, waarvan ook veel overlast wordt ondervonden.
Het H. B. zal deze zaken overwegen.

De heer Wybeling wenscht rechtgraving van een gedeelte van het Ruiten A-kanaal voor een betere afstrooming.
De heer Van Hoorn meent met den vorigen spr., dat de vele bochten in het Ruiten A-kanaal de afstrooming van het water vertragen, waardoor de gronden bij Wolling- en Ellersinghuizen vaak last van water ondervinden. Ook deze zaak zal door het H. B. in overweging worden genomen.

De begrootinsg werd in ontvangst en uitgaaf vastgesteld op f 240.911.71½, met een omslag van f 109.224.80.

Aan de N.V. Ontginningsmij. 'Vereenigde Groninger Gemeenten', werd een perceel woesten grond, groot 18.72.40 H.A. verkocht naar f 50 per H.A. met bijbetaling van waterschapslasten vanaf 1 Juni 1925 of een nader te regelen bedrag.

Aan J. Brinks te Ter Apel werd ter vergrooting van zijn winkel een strook grond verkocht van 5 M. lang en 18.5 M. diep voor f 185, en aan T. S. S. Pruis en B. Swieringa respectievelijk te Nieuwbeerta en Noordbroek een perceel grond, gelegen te Oudedijk (gem. Beerta), groot 96.5 Are voor f 5.000, terwijl de heer H. F. Tijdens te Hamdijk kooper werd van een gedeelte weg. als uitvaart naar zijn woning voor f 1.
Besloten wordt verder tot ruiling van grond met F. Veninga te Wedde.

In de op deze vergadering gevolgde, vergadering van het Hoofdbestuur werden eenige verzoeken om advies in handen gesteld van den Ingenieur.

Een verzoek van W. Scheper en wed. Bodde om een sloot te verleggen wordt voor kennisgeving aangenomen, omdat reeds aan het verzoek is voldaan.

Aan A. Klompenmakers te Zuidveld wordt vergund een onderdijkswatering te verleggen en tevens het leggen van een duiker, waarvan de afmetingen 30 c.M. bij 30 c.M. moeten zijn.

Den heer Migehels wordt vergunning verleend voor het leggen van een tijdelijke brug voor aanvoer van zand en aan den heer J. Meijer te Stadskanaal voor het leggen van een duiker, 50 bij 50 c.M.

Uit de staat van schulden en bezittingen blijkt, dat de totale schuld van het waterschap bedraagt f 816.000.

Een adres van H. B. Hermes, Laudermarke, wordt voor kennisgeving aangenomen, omdat reeds verbetering in de afwatering van zijn grond is aangebracht.
't Zelfde geschiedt met een verzoek van R. Groenewold te Stadskanaal om een sloot onder schouw te brengen, dit is reeds geschied.

De ontwerpen van een nieuwe primitieven legger van schouwbare voorwerpen voor het 3de onderdeel, alsmede ontwerpen van suppl. leggers voor het 4de, en 5de onderdeel en de ontwerpen van wijzigingsleggers voor het 4de en 5de onderdeel zullen voor de ingelanden ter inzage worden gelegd.

Aan R. G. Smit te Horsten wordt een perceel grond, groot 63.30 Are, gelegen te Mussel, verhuurd voor f 86.

 

Kanalisatie van Westerwolde 31-05-1894
Landbouwvergadering 28-12-1910
Landontginning, als rendabele geldbelegging 19-08-1915
Verblijf ontzegd 25-09-1915
Werkverschaffing 28-02-1924
Naar de 'strafkolonie' van Jipsinghuizen en Weenderveld 12-07-1924
Verkoop Ontgonnen Grond 14-07-1924
Vergadering Gemeenteraad Winschoten 21-08-1924
Uit den Gemeenteraad Vlachtwedde 05-11-1924
Gemeenteraad Winschoten 26-11-1924
Waterschap 'Westerwolde' 15-12-1924
Arrond. Rechtbank Winschoten 24-12-1924
De strafkolonisten van Jipsinghuizen onder curatele gesteld 17-01-1925
Een stervende arbeider op een kruiwagen vervoerd 24-01-1925
Uit de strafkolonie Jipsinghuizen 28-01-1925
Het ontstaan dezer werkverschaffing 30-01-1925
De centrale werkverschaffing te Jipsinghuizen 31-01-1925
Moeilijkheden in Jipsinghuizen 02-02-1925
De centrale werkverschaffing te Jispinghuizen 03-02-1925
Een kleine veldslag tegen onderkruipers 03-02-1925
Ongeveer 350 arbeiders ontslagen 04-02-1925
De staking op de strafkolonie 14-02-1925
De Hel van Jipsinghuizen 23-02-1925
De knoet van het noorden 21-03-1925
Uit Winschoten meldt men ons 09-04-1925
De staking der veenarbeiders 18-04-1925
Autotocht naar de werkverschaffing 20-06-1925
Aanbesteding twee ontginnings boerderijen 27-08-1925
Diefstal van eene hoeveelheid turf 10-10-1925
Vergadering Waterschap Westerwolde 29-01-1926
Excursie ontginningen Weenderveld 26-06-1926
De bestrijding van de werkloosheid 15-07-1926
Het bezoek van Minister Kan 10-05-1927
Mijnheer de Voorzitter! 12-05-1927
Een bezoek aan de ontginning Weenderveld 27-07-1927
Nederl. Heide-Maatschappij 03-08-1927
Gemeentelijk Nieuws Hoogezand 06-08-1927
Het werk der werkloozen 23-02-1928
Welvaartspolitiek op het land 14-03-1928
Ernstig auto-ongeluk 03-04-1928
't Oude landschap 05-07-1928
De werkverschaffing v. de provincie Groningen 10-11-1928
Kijkje in Westerwolde 11-06-1929
Het Landschap Westerwolde 28-09-1929
Ontginningen in Groningen 03-11-1929
Stakende Werkloozen 10-01-1931
Beoogde overname 10-02-1931
Verkoop van ontgonnen gronden 07-03-1931
Ontgonnen gronden verkocht 14-03-1931
Feest te Jipsingboertange 25-03-1931
Excursie van eenige raadsleden 30-04-1931
Excursie naar het mooie Westerwoldinger land 18-06-1931
Lezing door J. Buiskool 09-03-1932
Eindles Lagere Landbouwschool 05-05-1934
Verkoop gronden 06-09-1934
Zonder meer geschorst 01-10-1935
Diploma-uitreiking 01-05-1936
Ruimer perspectief door ontginningen 28-07-1936
Vos werd haasje 05-01-1963
Vaste land-arbeider 13-11-1964
Boeldag Weenderveld 03-07-1982
Boeldag Weenderveld 06-11-1982

 

 


© weenderveld.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 68 pagina's