Weenderveld


Weenderveld

Werkverschaffing en ontginning.

Nieuwsblad van het Noorden 28-12-1910

Landbouwvergadering

MUSSEL, 25 Dec. In de gisterenavond gehouden landbouwvergadering in het café 'Vriendschap' alhier werden alle ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen.

Uit het jaarverslag van den secretaris bleek o.m., dat aan kunstmest, veevoederartikelen en gras- en klaverzaden in 1910 is aangekocht voor de som van f 20.008,99.
Omtrent rekening en verantwoording van den penningmeester valt o.a. op te merken, dat het te kort van 1909 is verminderd; Was 't nadeelig saldo toen f 27,99, thans bedraagt dit juist f 5,00.
De voorzitter J. Keizer en de vice-voorzitter R. Schoenmaker die periodiek moesten aftreden, werden als zoodanig herbenoemd.

Coöperatieve aardappelmeelfabriek 'Musselkanaal e, o.'

Gisterenavond Was alhier tevens een vergadering belegd door afgevaardigden der coöperatieve aardappelmeelfabriek 'Musselkanaal e, o.' en andere heeren, ten einde te komen tot verharding van den weg van de Dijksloot over den zoogenaamden fabrieksweg tot aan de grens van de gemeente Vlachtwedde, liggende in 't verlengde van den reeds bijna geheel verharden Zandtangerweg.

Een voorstel daaromtrent van de heeren Brouwer, Jonker en dr. Springer om in de kosten van aanleg als volgt bij te dragen: 't Bestuur van genoemde aardappelmeelfabriek en eenige andere heeren zullen f 3,00 per bunder grond betalen, terwijl alle overige belanghebbenden er f 1,50 per bunder toe zullen bijdragen, werd verworpen.

Daarna werd overeengekomen om twee lijsten te laten circuleeren, waarop vrijwillig kan worden geteekend voor de kosten van aanleg, terwijl de onderhoudskosten o.a. zullen worden bestreden uit de opbrengst van het jachtveld, waaronder begrepen zullen zijn de gronden van onderteekenaars, die liggen in het Jipsingboerenveld, het Weenderveld, enz.

We willen hopen, dat de bijdragen, zoodanig zullen zijn, opdat de verharding, die volgens de lijsten in 1911 zal plaats hebben, kan doorgaan.

 

Kanalisatie van Westerwolde 31-05-1894
Landbouwvergadering 28-12-1910
Landontginning, als rendabele geldbelegging 19-08-1915
Verblijf ontzegd 25-09-1915
Werkverschaffing 28-02-1924
Naar de 'strafkolonie' van Jipsinghuizen en Weenderveld 12-07-1924
Verkoop Ontgonnen Grond 14-07-1924
Vergadering Gemeenteraad Winschoten 21-08-1924
Uit den Gemeenteraad Vlachtwedde 05-11-1924
Gemeenteraad Winschoten 26-11-1924
Waterschap 'Westerwolde' 15-12-1924
Arrond. Rechtbank Winschoten 24-12-1924
De strafkolonisten van Jipsinghuizen onder curatele gesteld 17-01-1925
Een stervende arbeider op een kruiwagen vervoerd 24-01-1925
Uit de strafkolonie Jipsinghuizen 28-01-1925
Het ontstaan dezer werkverschaffing 30-01-1925
De centrale werkverschaffing te Jipsinghuizen 31-01-1925
Moeilijkheden in Jipsinghuizen 02-02-1925
De centrale werkverschaffing te Jispinghuizen 03-02-1925
Een kleine veldslag tegen onderkruipers 03-02-1925
Ongeveer 350 arbeiders ontslagen 04-02-1925
De staking op de strafkolonie 14-02-1925
De Hel van Jipsinghuizen 23-02-1925
De knoet van het noorden 21-03-1925
Uit Winschoten meldt men ons 09-04-1925
De staking der veenarbeiders 18-04-1925
Autotocht naar de werkverschaffing 20-06-1925
Aanbesteding twee ontginnings boerderijen 27-08-1925
Diefstal van eene hoeveelheid turf 10-10-1925
Vergadering Waterschap Westerwolde 29-01-1926
Excursie ontginningen Weenderveld 26-06-1926
De bestrijding van de werkloosheid 15-07-1926
Het bezoek van Minister Kan 10-05-1927
Mijnheer de Voorzitter! 12-05-1927
Een bezoek aan de ontginning Weenderveld 27-07-1927
Nederl. Heide-Maatschappij 03-08-1927
Gemeentelijk Nieuws Hoogezand 06-08-1927
Het werk der werkloozen 23-02-1928
Welvaartspolitiek op het land 14-03-1928
Ernstig auto-ongeluk 03-04-1928
't Oude landschap 05-07-1928
De werkverschaffing v. de provincie Groningen 10-11-1928
Kijkje in Westerwolde 11-06-1929
Het Landschap Westerwolde 28-09-1929
Ontginningen in Groningen 03-11-1929
Stakende Werkloozen 10-01-1931
Beoogde overname 10-02-1931
Verkoop van ontgonnen gronden 07-03-1931
Ontgonnen gronden verkocht 14-03-1931
Feest te Jipsingboertange 25-03-1931
Excursie van eenige raadsleden 30-04-1931
Excursie naar het mooie Westerwoldinger land 18-06-1931
Lezing door J. Buiskool 09-03-1932
Eindles Lagere Landbouwschool 05-05-1934
Verkoop gronden 06-09-1934
Zonder meer geschorst 01-10-1935
Diploma-uitreiking 01-05-1936
Ruimer perspectief door ontginningen 28-07-1936
Vos werd haasje 05-01-1963
Vaste land-arbeider 13-11-1964
Boeldag Weenderveld 03-07-1982
Boeldag Weenderveld 06-11-1982

 

 


© weenderveld.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 68 pagina's