Weenderveld


Weenderveld

Werkverschaffing en ontginning.

Nieuwsblad van het Noorden 27-07-1927

Een bezoek aan de ontginning Weenderveld.

Op uitnoodiging van den heer U. D. Reinders, ged. Commissaris, brachten B. en W. en de leden van den Raad van Hoogezand, vergezeld van enkele andere belangstellenden 'n bezoek aan de ontginningswerken van de Ontginnings Mij. de Vereeen. Gron. Gemeenten.
De tocht werd gemaakt onder leiding van den heer Reinders in een Gadobus.

De indruk die men ontving van de ontginning was buitengewoon. De stand van de gewassen is samen te vatten als volgt:
Rogge. Stroo niet buitengewoon lang, de aren zwaar. Belooft een goede opbrengst.
Haver. De stand zeer goed. Voldoende stroo, terwijl de korrelopbrengst zeer groot belooft te worden.
Aardappelen. Enkele perceelen onvoldoende, door enkele fouten gemaakt bij den aanvang der ontginning toen de perceelen niet voldoende losgemaakt zijn. De overtollige regen heeft geen goede uitwerking gehad.
Suikerbieten. Hiervan werd één perceel bezichtigd. De stand kon beter. Denkelijk in 't begin geleden van stuifzand.
Gerst. Stand zeer goed. Aan dit gewas ziet men, dat de vroegere meening, dat gerst en bieten alleen op kleigrond een goede voedingsbodem vinden, foutief is geweest.
Hooi. Ook dit gewas leverde een groote opbrengst. De tweede snede werd reeds binnengehaald.

De heer Reinders gaf de noodlge inlichtingen.
Het bleek, dat de Mij. in bezit heeft 550 H.A., waarvan 325 H.A. gecultiveerd. In eigen exploitatie is momenteel 215 H.A. Deze opervlakte is voor een deel voor het 3e jaar bebouwd. De heer Reinders legde er den nadruk op, dat door deze exploitatie is bewezen, dat de Overheid of een lichaam hiermee te vergelijken, met succes kan exploiteeren.

De finantieele resultaten zijn zeer gbed. Naast ruime afschrijving en reserveering wordt ook aan de ontginnlngs Mij. per H.A. f 5O toegekend.

De bemesting van de gronden is niet extra zwaar. Voor aardappelen wordt als stikstof gebruikt 3 balen zwavelzure ammoniak en 2 a 3 balen kalksalpeter.

Aan de egaliseering van de gronden wordt momenteel meer zorg besteed dan vroeger.

Het geheele bedrijf is zoo economisch mogelijk ingericht.
De indruk van 't geheel is schitterend. Welk een invloed deze ontginning reeds heeft gehad en in de toekomst nog zal hebben op de ontwikkeling van deze streken is nog niet te benaderen. Dat deze groot zal zijn staat wel vast.
De hier getoonde energie zal stimuleerend moeten werken op de werkkracht, werklust en den ondernemingszin van de Westerwoldsche Grondeigenaars.
Tevens geeft het een groot veld voor werkverschaffing. De werkprestatie van de te werk gestelde werkloozen is aanmerkelijk grooter dan in het begin.

Door deze ontginningswerken is in dit dorre landschap een stuk beschavingswerk verricht. En de ziel van de uitvoerders is de heer Reinders. Ziin ondervinding, zijn energie, zijn werkkracht hebben wonderen verricht.
Burgemeester Bartels en de heer Lambers waren dan ook wel de tolk van het gezelschap toen zij den heer Reinders huldigden voor zijn werk.

Volledigheidshalve zij opgemerkt dat hier alleen gesproken wordt over de werken te Weenderveld. Jipsinghuizen werd niet bezocht.

 

Kanalisatie van Westerwolde 31-05-1894
Landbouwvergadering 28-12-1910
Landontginning, als rendabele geldbelegging 19-08-1915
Verblijf ontzegd 25-09-1915
Werkverschaffing 28-02-1924
Naar de 'strafkolonie' van Jipsinghuizen en Weenderveld 12-07-1924
Verkoop Ontgonnen Grond 14-07-1924
Vergadering Gemeenteraad Winschoten 21-08-1924
Uit den Gemeenteraad Vlachtwedde 05-11-1924
Gemeenteraad Winschoten 26-11-1924
Waterschap 'Westerwolde' 15-12-1924
Arrond. Rechtbank Winschoten 24-12-1924
De strafkolonisten van Jipsinghuizen onder curatele gesteld 17-01-1925
Een stervende arbeider op een kruiwagen vervoerd 24-01-1925
Uit de strafkolonie Jipsinghuizen 28-01-1925
Het ontstaan dezer werkverschaffing 30-01-1925
De centrale werkverschaffing te Jipsinghuizen 31-01-1925
Moeilijkheden in Jipsinghuizen 02-02-1925
De centrale werkverschaffing te Jispinghuizen 03-02-1925
Een kleine veldslag tegen onderkruipers 03-02-1925
Ongeveer 350 arbeiders ontslagen 04-02-1925
De staking op de strafkolonie 14-02-1925
De Hel van Jipsinghuizen 23-02-1925
De knoet van het noorden 21-03-1925
Uit Winschoten meldt men ons 09-04-1925
De staking der veenarbeiders 18-04-1925
Autotocht naar de werkverschaffing 20-06-1925
Aanbesteding twee ontginnings boerderijen 27-08-1925
Diefstal van eene hoeveelheid turf 10-10-1925
Vergadering Waterschap Westerwolde 29-01-1926
Excursie ontginningen Weenderveld 26-06-1926
De bestrijding van de werkloosheid 15-07-1926
Het bezoek van Minister Kan 10-05-1927
Mijnheer de Voorzitter! 12-05-1927
Een bezoek aan de ontginning Weenderveld 27-07-1927
Nederl. Heide-Maatschappij 03-08-1927
Gemeentelijk Nieuws Hoogezand 06-08-1927
Het werk der werkloozen 23-02-1928
Welvaartspolitiek op het land 14-03-1928
Ernstig auto-ongeluk 03-04-1928
't Oude landschap 05-07-1928
De werkverschaffing v. de provincie Groningen 10-11-1928
Kijkje in Westerwolde 11-06-1929
Het Landschap Westerwolde 28-09-1929
Ontginningen in Groningen 03-11-1929
Stakende Werkloozen 10-01-1931
Beoogde overname 10-02-1931
Verkoop van ontgonnen gronden 07-03-1931
Ontgonnen gronden verkocht 14-03-1931
Feest te Jipsingboertange 25-03-1931
Excursie van eenige raadsleden 30-04-1931
Excursie naar het mooie Westerwoldinger land 18-06-1931
Lezing door J. Buiskool 09-03-1932
Eindles Lagere Landbouwschool 05-05-1934
Verkoop gronden 06-09-1934
Zonder meer geschorst 01-10-1935
Diploma-uitreiking 01-05-1936
Ruimer perspectief door ontginningen 28-07-1936
Vos werd haasje 05-01-1963
Vaste land-arbeider 13-11-1964
Boeldag Weenderveld 03-07-1982
Boeldag Weenderveld 06-11-1982

 

 


© weenderveld.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 68 pagina's