Weenderveld


Weenderveld

Werkverschaffing en ontginning.

Nieuwsblad van het Noorden 21-08-1924

Vergadering Gemeenteraad Winschoten

Aan de orde was daarna een voordracht van B. en W. tot onderhandschen verkoop van een plaatsje in het Weenderveld, gemeente Vlachtwedde aan J. de Graaf te Jipsinghuizen voor f 2.200.
De heeren Bloksma en Kruze zetten daarbij uiteen hun standpunt ten opzichte van den verkoop van gemeentegrond. De heer Bloksma was tegen dezen verkoop, wat de heer Kruze niet begreep, omdat het Rijk daartoe verplicht en omdat, de heer Blokma indertijd niet was tegen verkoop van grond voor bouwterrein.
Daarna werd de voordracht zonder stemming goedgekeurd.

Hierna interpelleerde de heer Kruze over de werkverschaffing. Die te jipsinghuizen werd 16 Aug. stopgezet, wat de soc. dem. bevreemdde.
Het gelukte voor het groote aantal werkloozen productief werk te vinden bij de Rensel en te Jipsinghuizen.
Omliggende 'gemeenten werden ook genoodzaakt.
Spr. begrijpt niet, dat Winschoten nu juist wordt uitgesloten. Wat moet er met die menschen gpbeuren? Hebben B. en W. ander werk? Zijn zij voornemens de werkverschaffing te Jijpsinghuizen weer voor deze menschen open te stellen?

De voorzitter zegt, dat de stap is gedaan door de Regeering, die op stopzeting aandrong.
Voor de Rensel verzochten B. en W. den termijn te verlengen, wijl de gronden nu van de vrucht zijn ontbloot. Omtrent Jipsinghuizen deden B. en W. geen nader verzoek.

We zitten midden in den zomer zegt spr. en in de omgeving is zelfs behoefte aan werkkrachten. Deze menschen moeten nu maar moeite doen in de omgeving werk te vinden.
De heer Kruze zegt, dat ook in de buitengemeenten werkloosheid heerscht. Daar krijgen Winschoters geen werk. Bij de Renselwerken 20, te Jipsinghuizen 18 en hier nog 30 menschen op de keien, totaal 69, die straks zonder werk zitten. Als altijd moet voor hen iets worden gedaan. Wat de loonen betreft, zijn ze al uitgeplunderd. Die waren te Jipsinghuizen ten hoogste f l2 per week, gemiddeld misschien f 10,50. Een bonnetje van f 2,50 van het Burg. Armb. geneest hen niet.

Spr. vraagt nog, waarom B. en W. een onderhoud aan hen weigerden. Misschien had deze interpellatie kunnen worden voorkomen, indien B. en W. stappen bij de Regeering hadden gedaan.
Spr. vraagt, of zijn vermoeden juist is, dat de Reg. de Winschoter werkverschaffing stopzette, opdat Winschoten zich bij de gestichte N. V. zal aansluiten. Daar kon over worden gepraat, al zou spr. het niet graag zien.
De voorzitter zegt het oog te hebben gehad op Oldambtster gemeenten, terwijl de heer Kruze op andere doelt. B. en W. zijn tegen aansluiting bij de N. V. Het gaat niet door te willen teren op den oorlogscrisis.
De heer Kruze zegt dat er met enkele weken 200 werkloozen zijn en dan zal men eerst weer bij de Regeering moeten aankloppen. In dien tijd moet de gemeente anders steunen, wat veel kost.
De heer Bloksma wil den menschen een week wachtgeld — 100 pct. van het loon — geven.
De heer Kruze herhaalt zijn vraag waarom B. en W. een onderhoud weigerden. Zal dat steeds het geval zijn, dan zullen zij de menschen op andere wijze moeten voorlichten.
Spr. stelt den Raad voor B. en W. te verzoeken, stappen bij de Regeering te doen, om de werkverschaffing te Jipsinghuizen weer open te krijgen.
De voorzitter zegt dat geen conferentie noodig werd geacht, nadat was medegedeeld dat omtrent de Rensel wel, doch omtrent Jipsinghuizen geen stappen bij de Regeering zouden worden gedaan.
De heer Bloksma adviseert den ontslagenen een week de volle 100 pct. loon te geven, waar bij de heer Venema zich aansluit, die bovendien wil trachten, ze te Jipsinghuizen weer geplaatst te krijgen.
De heer Veen steunt den heer Kruze. Deze arbeiders kennen de landbouwwerkzaamheden niet. Alleen gedurende de aardappel- en bietenoogst kan de werkverschaffing misschien korten tijd stop worden gezet.
De heer Boelema wijst er op dat de ontginning te Jipsinghuizen heelemaal geen productief werk is blijkens den verkoop van het plaatsje. Spr. wil het werk niet voordurend stopzetten, maar dit 18-tal moet voorloopig werk zoeken.
De voorzitter zegt, dat B. en W. geen bezwaar hebben tezijnertijd de werkverschaffing weer te openen.
De heer Bloksma stelt na uitvoerige discussiën voor aan 18 personen f 10 uit te keeren.
Dit wordt verworpen met 9 tegen 5 stemmen, die der h.h. Kruze, Venema, Vlieg, Huisman en Bloksma.
Het voorstel-Kruze. om de Reg. te verzoeken terug te komen op de beëindiging der werkverschaffing, wordt aangenomen met 8 tegen 6 stemmen, die van de h.h. Boerhoud, Boelema, Woltjer, Hart, mevr. De Beer en Anderson.

 

Kanalisatie van Westerwolde 31-05-1894
Landbouwvergadering 28-12-1910
Landontginning, als rendabele geldbelegging 19-08-1915
Verblijf ontzegd 25-09-1915
Werkverschaffing 28-02-1924
Naar de 'strafkolonie' van Jipsinghuizen en Weenderveld 12-07-1924
Verkoop Ontgonnen Grond 14-07-1924
Vergadering Gemeenteraad Winschoten 21-08-1924
Uit den Gemeenteraad Vlachtwedde 05-11-1924
Gemeenteraad Winschoten 26-11-1924
Waterschap 'Westerwolde' 15-12-1924
Arrond. Rechtbank Winschoten 24-12-1924
De strafkolonisten van Jipsinghuizen onder curatele gesteld 17-01-1925
Een stervende arbeider op een kruiwagen vervoerd 24-01-1925
Uit de strafkolonie Jipsinghuizen 28-01-1925
Het ontstaan dezer werkverschaffing 30-01-1925
De centrale werkverschaffing te Jipsinghuizen 31-01-1925
Moeilijkheden in Jipsinghuizen 02-02-1925
De centrale werkverschaffing te Jispinghuizen 03-02-1925
Een kleine veldslag tegen onderkruipers 03-02-1925
Ongeveer 350 arbeiders ontslagen 04-02-1925
De staking op de strafkolonie 14-02-1925
De Hel van Jipsinghuizen 23-02-1925
De knoet van het noorden 21-03-1925
Uit Winschoten meldt men ons 09-04-1925
De staking der veenarbeiders 18-04-1925
Autotocht naar de werkverschaffing 20-06-1925
Aanbesteding twee ontginnings boerderijen 27-08-1925
Diefstal van eene hoeveelheid turf 10-10-1925
Vergadering Waterschap Westerwolde 29-01-1926
Excursie ontginningen Weenderveld 26-06-1926
De bestrijding van de werkloosheid 15-07-1926
Het bezoek van Minister Kan 10-05-1927
Mijnheer de Voorzitter! 12-05-1927
Een bezoek aan de ontginning Weenderveld 27-07-1927
Nederl. Heide-Maatschappij 03-08-1927
Gemeentelijk Nieuws Hoogezand 06-08-1927
Het werk der werkloozen 23-02-1928
Welvaartspolitiek op het land 14-03-1928
Ernstig auto-ongeluk 03-04-1928
't Oude landschap 05-07-1928
De werkverschaffing v. de provincie Groningen 10-11-1928
Kijkje in Westerwolde 11-06-1929
Het Landschap Westerwolde 28-09-1929
Ontginningen in Groningen 03-11-1929
Stakende Werkloozen 10-01-1931
Beoogde overname 10-02-1931
Verkoop van ontgonnen gronden 07-03-1931
Ontgonnen gronden verkocht 14-03-1931
Feest te Jipsingboertange 25-03-1931
Excursie van eenige raadsleden 30-04-1931
Excursie naar het mooie Westerwoldinger land 18-06-1931
Lezing door J. Buiskool 09-03-1932
Eindles Lagere Landbouwschool 05-05-1934
Verkoop gronden 06-09-1934
Zonder meer geschorst 01-10-1935
Diploma-uitreiking 01-05-1936
Ruimer perspectief door ontginningen 28-07-1936
Vos werd haasje 05-01-1963
Vaste land-arbeider 13-11-1964
Boeldag Weenderveld 03-07-1982
Boeldag Weenderveld 06-11-1982

 

 


© weenderveld.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 68 pagina's