Weenderveld


Weenderveld

Werkverschaffing en ontginning.

Nieuwsblad van het Noorden 15-12-1924

Waterschap 'Westerwolde'.

VLAGTWEDDE. 12 December. In de gisteren in het Waterschapshuis alhier gehouden vergadering van het H. B. -van het waterschap Westerwolde werd o.m mededeeling gedaan van een ingekomen schrijven, van het Bestuur der gemeente Bellingwolde, waarin dit bezwaar maakt tegen den onderhoudsplicht van de bedijkingen van het Veendiep. Omdat het meent, dat die onderhoudsplicht behoort bïj het 4de onderdeel van Reiderland.

Dit bezwaarschrift zal bij punt 13 der agenda worden behandeld. Aan de visschers Gebr. Kool en W. de Boer te N. Statenzijl werd onder voorwaarden toegestaan een riool te leggen voor afvoer van afvalwater van hunne garnalendrogerij naar het kanaal.

Een verzoek van B Wijbeling te Weende om een afwatering te leggen in het Weenderveld werd ter afdoening in handen gesteld van bet Bestuur van het 4de onderdeel.

Van J. Meems te Bourtange was namens Boerschap Bourtange een adres ingekomen, houdende klachten over den slechten toestand van den Sellingerdïjk.
Overeenkomstig het advies van den ingenieur, zal adressant worden berioht, dat het waterschap bezwaar maakt tegen de verbetering van den dijk als verkeersweg en dat men zich daarvoor dient te vervoegen bij bet Bestuur der gem. Vlagtwedde.

Van A. Biema, was een verzoek ingekomen om hem niet als onderhoudsplichtige voor een geheelen afwateringssloot aan te merken, maar slechts voor de helft.
De Ingenieur adviseerde Biema, Veenhuizen en wed. van Hateren voor een derde der kosten in het onderhoud van die sloot tegemoet te komen, omdat hunne perceelen over een zeer groote lengte langs die afwatering liggen.
Besloten wordt de vergoeding als volgt toe te kennen: Biema f l9,50: Wed. van Hateren f 9 en Veenhuizen f 4.30.

Aan J. ter Borg te Ter Borg werd onder voorwaarden toegestaan de Baksleegriete een andere richting te geven.

Verschillende andere ingekomen adressen worden om advies in handen gesteld van den Ingenieur.

Daarna doet de voorzitter Mr. H. I. Schönfeld. de volgende mededeeling:
"Doordien ook ons waterschap indertijd betrokken is geworden bij de werken, die aan den Dollard in uitvoering zijn en deze zaak meer dan eens een punt van bespreking heeft uitgemaakt in uwe vergadering, zult gij met mij met belangstelling de berichten hebben gevolgt, die in de bladen verschenen met betrekking tot de werken van den Carel Coenraadpolder en in bet bijzonder die van den laatsten tijd ten aanzien van het tusschen Reiderland en Ged. Staten daarover gerezen geschil.
Met mij zal het u verheugd hebben, dat dit geschil op bevredigende wijze is geëindigd, door de opening van de dichtgeslibde nieuwe geul, waarop toen de oude kon worden afgesloten.
Voor een groot deel is dit het werk geweest van een der ambtenaren van het waterschap Westerwolde. Immers dank zij de bereidwilligheid van onzen sluismeester E. Pott te N. Statenzijl die op verzoek van den Prov. Waterstaat en met onze vergunning aan het ploegen is gegaan in de nieuwe geul en dank zij mede den goeden staat van, ons ploeggereedschap kon zooveel van bet slib, dat zich in den zomer in de nieuwe geul had neergezet, worden verwijderd, dat het Hoofdbestuur van het waterschap Reiderland. — hetwelk zich om begrijpelijke redenen verzette tegen dichting van de zgn. Oude Moe zolang de nieuwe niet in orde was — op Donderdag 4 December ziin bezwaren kon laten varen.
Toen toch had Pott een zoodanige geul verkregen, dat Reiderland daardoor voldoende kon loozen. Ik meende daarom een woord van hu1de voor dezen ambtenaar, te moeten voegen bij de eervolle vermelding hem geworden bij monde van den beer E. D. Ebels sprekende namens Ged. Staten in de zitting van de Prov. Staten van Dinsdag j.l."
De voorzitter besloot deze mededeeling met het volgende gedichtje afkomstig van een onbekenden dichter:

"Aanschouwt dien held der Staten.
De redder van 't bedreigde Reiderland,
Die door gestaag en krachtig ploegen.
De Dollard zich naar 's menschen eisch deed voegen.
Het Hoofdbestuur daardoor voor 't hoog hevel deed zwichten.
En d'Overste den tijd gaf om de Mee te dichten."

De leden van het Hoofdbestuur betuigen met deze woorden van hulde hun instemming.

Vervolgens werd gunstig beschikt op navolgende verzoeken:
Aan E. Hagem an werd toegestaan een dam met duiker te mogen leggen in de kanaalbermsloot te Veelerveen: de duiker moet een middellijn hebben van 30 cM. Aan B. Bekkering om een beschoeiïng te maken aan het Mussel A-kanaal: aan R. Cuypers om een duiker te leggen in de Veensloot; aan Th. Buruma, om een duiker te mogen leggen in verbinding met de afwatering van de Wolfslaagte de duiker moet een middellijn hebben van 50 c.M.

Overeenkomstig bet voorstel van Gecommitteerden werd besloten van J. Ter Wisch 1900 M. watering in onderhoud bij het waterschap over te nemen.

Aan den heer H J. Ebels werden een paar perceelen land te Stadspolder, samen groot 1.16.24 H.A. verhuurd, het eene gedeelte naar f 15O en het andere naar f 125 per H.A. per jaar.

Besloten werd voor de verbetering van de in en uitvaart van het Vereende of B. L. Tijdenskanaal aan te koopen een paar perceeltjes rietland te Nieuwescbans, voor een totaal bedrae van f 239,31.

Overeenkomstig het advies van den ingenieur zal de onderhoudsplicht van de bedijkingen langs het Veendiep worden gebracht voor 1158 M. ten laste van het 4de onderdeel van Beiderland en voor 2234 M. ten laste van de gemeente Bellingwolde.

 

Kanalisatie van Westerwolde 31-05-1894
Landbouwvergadering 28-12-1910
Landontginning, als rendabele geldbelegging 19-08-1915
Verblijf ontzegd 25-09-1915
Werkverschaffing 28-02-1924
Naar de 'strafkolonie' van Jipsinghuizen en Weenderveld 12-07-1924
Verkoop Ontgonnen Grond 14-07-1924
Vergadering Gemeenteraad Winschoten 21-08-1924
Uit den Gemeenteraad Vlachtwedde 05-11-1924
Gemeenteraad Winschoten 26-11-1924
Waterschap 'Westerwolde' 15-12-1924
Arrond. Rechtbank Winschoten 24-12-1924
De strafkolonisten van Jipsinghuizen onder curatele gesteld 17-01-1925
Een stervende arbeider op een kruiwagen vervoerd 24-01-1925
Uit de strafkolonie Jipsinghuizen 28-01-1925
Het ontstaan dezer werkverschaffing 30-01-1925
De centrale werkverschaffing te Jipsinghuizen 31-01-1925
Moeilijkheden in Jipsinghuizen 02-02-1925
De centrale werkverschaffing te Jispinghuizen 03-02-1925
Een kleine veldslag tegen onderkruipers 03-02-1925
Ongeveer 350 arbeiders ontslagen 04-02-1925
De staking op de strafkolonie 14-02-1925
De Hel van Jipsinghuizen 23-02-1925
De knoet van het noorden 21-03-1925
Uit Winschoten meldt men ons 09-04-1925
De staking der veenarbeiders 18-04-1925
Autotocht naar de werkverschaffing 20-06-1925
Aanbesteding twee ontginnings boerderijen 27-08-1925
Diefstal van eene hoeveelheid turf 10-10-1925
Vergadering Waterschap Westerwolde 29-01-1926
Excursie ontginningen Weenderveld 26-06-1926
De bestrijding van de werkloosheid 15-07-1926
Het bezoek van Minister Kan 10-05-1927
Mijnheer de Voorzitter! 12-05-1927
Een bezoek aan de ontginning Weenderveld 27-07-1927
Nederl. Heide-Maatschappij 03-08-1927
Gemeentelijk Nieuws Hoogezand 06-08-1927
Het werk der werkloozen 23-02-1928
Welvaartspolitiek op het land 14-03-1928
Ernstig auto-ongeluk 03-04-1928
't Oude landschap 05-07-1928
De werkverschaffing v. de provincie Groningen 10-11-1928
Kijkje in Westerwolde 11-06-1929
Het Landschap Westerwolde 28-09-1929
Ontginningen in Groningen 03-11-1929
Stakende Werkloozen 10-01-1931
Beoogde overname 10-02-1931
Verkoop van ontgonnen gronden 07-03-1931
Ontgonnen gronden verkocht 14-03-1931
Feest te Jipsingboertange 25-03-1931
Excursie van eenige raadsleden 30-04-1931
Excursie naar het mooie Westerwoldinger land 18-06-1931
Lezing door J. Buiskool 09-03-1932
Eindles Lagere Landbouwschool 05-05-1934
Verkoop gronden 06-09-1934
Zonder meer geschorst 01-10-1935
Diploma-uitreiking 01-05-1936
Ruimer perspectief door ontginningen 28-07-1936
Vos werd haasje 05-01-1963
Vaste land-arbeider 13-11-1964
Boeldag Weenderveld 03-07-1982
Boeldag Weenderveld 06-11-1982

 

 


© weenderveld.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 68 pagina's