Weenderveld


Weenderveld

Werkverschaffing en ontginning.

Nieuwsblad van het Noorden 10-05-1927

Het bezoek van Minister Kan

Omtrent het bezoek van minister Kan aan de werkverschaffingen in onze provincie, meldt men ons:
Gistermorgen om half acht vertrokken minister en Commissaris der Koningin van Groningen naar Winschoten, waar de h.h. J. Buiskool, rijksinspecteur der werkverschaffing en E. H. Ebels, lid der Ged. Staten, mede in de auto van den heer Commissaris der Koningin plaats namen.
De tocht ging nu eerst naar Veelerveen ter bezichtiging van de Kanaalwerken van het op te richten waterschap 'Het Loosterveen'.

Bij dat Waterschap, groot ongeveer 280 H.A., is een kanaalplan in uitvoering, bestaande in een hoofdwijk van ongeveer 4 K.M. en drie zijwijken van elk ongeveer 3 K.M.
Verschillende kunstwerken als een brug bij Veelerveen en eenige groote grondduikers zijn reeds gebouwd.
Het graven van deze kanalen heeft ten doel dit groote complex gronden voor ontginning rijp te maken. Het plan is zoo opgezet, dat later uitbreiding mogelijk is.

Sedert 1924 is er door werkloozen, voornamelijk uit de gemeenten Bellingwolde en Vlachtwedde, aan gewerkt onder leiding van den heer Buruma, opzichter van de Heidemaatschappij te Weende.

Tegen half tien arriveerde het gezelschap bij de brug over de boofdwijk, door het bestuur van net waterschap als een blijk van waardeering voor de vele moeiten, welke de Rijksinspecteur voor de totstandkoming van het waterschap en deze kanalisatie zich heeft getroost naar hem Rijksinspecteur-Buiskool brug genoemd.

Nadat de heer P. B. Middendorp van Bellingwolde, voorzitter van het voorloopig bestuur van het waterschap 'Het Looster Veen' en de heer Buruma, opzichter der Nederl. Heidemaatschappij aan de hooge autoriteiten waren voorgesteld, gaf de Rijksinspecteur een korte beschrijving van de kanalisatie, welke reeds voor ongeveer drievierde gedeelte is verricht.

Van hier ging nu de tocht naar de centrale werkverschaffing in het Weenderveld (gem. Vlachtwedde). Hier werden voorgesteld de heeren U. D. Reinders, gedelegeerd commissaris der 'N.V. Ontginnings-Maatschappij Vereenigde Groninger Gemeenten', die met de technische leiding dezer ontginning is belast; P. J. de Zee, burgemeester van Veendam, secretaris der N.V., en J. W. E. Rooda, wethouder der gemeente Zuidbroek, aan wien de leiding is opgedragen van het in cultuur brengen en de exploitatie van de ontgonnen gronden der vennootschap in het Jipsinghuizerveld, inlichtingen werden gegeven over het in cultuur brengen van grond.

In cultuur is reeds gebracht in het Jipsinghuizerveld ongeveer 83 H.A.

De N.V. bezit hier drie boerderijen, waarvan één met 23 HA. ontgonnen grond is verhuurd, terwijl 60 H.A. in eigen exploitatie zijn. Nog ongeveer 50 H.A. is niet ontgonnen.

In het Weenderveld is ongeveer 180 H.A. in cultuur gebracht en dit wordt in eigen beheer geëxploiteerd, waarvoor een groot landbouw gebouw is gesticht.

In het Jipsingboertangerveld aan de overzijde van het Weenderkanaal, zijn twee ruime boerderijen door de N.V. gesticht en met ongeveer 25 H.A. ontgonnen grond bij elk verhuurd, terwijl de andere daar ontgonnen gronden voorloopig in eigen exploitatie zullen worden gehouden.

Met belangstelling nam de minister kennis van het interessante en belangrijke ontginningswerk, dat hier onder de technische leiding van de heeren Reinders en Rooda en onder de dagelijksche leiding van den heer Buruma, allem voornoemd, is tot stand gebracht.

En inderdaad, wie voorheen deze woestenij kende en daar de weelderige gewassen te velde ziet, zal moeten erkennen, dat hier door te werk stellen van werkloozen een goed werk is verricht en dat de Rijksinspecteur Buiskool die dezen vorm van werkverschaffing uitdacht, en deze centrale werkverschaffing stichtte en onvermoeid en onverzettelijk aan den verderen uitbouw voortwerkt, een dertiental gemeenten onthief van de vele bezwaren welke de bestrijding der werkloosheid meebracht.

Hij heeft een dankbaar werk verricht, dat nu reeds vruchten begint te dragen.

Vervolgens ging de tocht over Onstwedde, Veendam, Hoogezand en Groningen.

In het gouvernements-hotel in de Oude Boteringestraat werd het noenmaal gebruikt.
Behalve minister Kan zaten hierbij aan de heer Commissaris der Koningin en mevr. Van Starkenborgh, de oud-Commissaris jhr. mr. dr. E. Tj. Van Starkenborgh Stachouwer, de heeren Ebels en De Haan, leden van Ged. Staten, de heer mr. S. Sybenga, griffier der Staten, en de heer Kooper, hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat.

Des namiddags reed men over Winsum en Ulrum naar de Kerckhovenpolder te Vierhuizen.

De tocht naar Vierhuizen werd meegemaakt door den oud-Commissaris, den heer Van Starkenborgh, den griffier, mr. Sybenga, den Gedep. den heer Den Haan, den hoofdingenieur den heer Kooper en den heer Buiskool.

Een honderdtal werkloozen, daarvoor speciaal uit een paar gemeenten, die het meest met werkloosheid hebben te kampen, zijn door den Rijksinspecteur aangewezen voor de bedijkingswerken, dat door den Provincialen Waterstaat wordt uitgevoerd.

De heer hoofdingenieur de heer Kooper voornoemd, gaf oover dit werk allerlei inlichtingen, benevens over de proeven, welke hier worden genomen met het leggen van lage zoden dammen in het Wad, volgens Sleeswijk-Holsteensche methode, ter bevordering van Kwelderaanwas, waarvoor de minister subsidie in de Arbeidsloonen heeft toegezegd.

Dit is eeninteressant werk, dat als de verwachte resultaten niet uitblijven, voor ons geheel Waddengebied van groote beteekenis zal blijken te zijn.

Na deze bezichtiging ging de reis terug naar Groningen.

Even vóór 4.33 arriveerde de minister aan het hoofdstation waar hij met vriendelijke woorden afscheid nam van het gezelschap, dat hem had voorgelicht op zijn inspectiereis.

Nieuwsblad van het Noorden 17-05-1927

Minister Kan op de wipkar

 

Kanalisatie van Westerwolde 31-05-1894
Landbouwvergadering 28-12-1910
Landontginning, als rendabele geldbelegging 19-08-1915
Verblijf ontzegd 25-09-1915
Werkverschaffing 28-02-1924
Naar de 'strafkolonie' van Jipsinghuizen en Weenderveld 12-07-1924
Verkoop Ontgonnen Grond 14-07-1924
Vergadering Gemeenteraad Winschoten 21-08-1924
Uit den Gemeenteraad Vlachtwedde 05-11-1924
Gemeenteraad Winschoten 26-11-1924
Waterschap 'Westerwolde' 15-12-1924
Arrond. Rechtbank Winschoten 24-12-1924
De strafkolonisten van Jipsinghuizen onder curatele gesteld 17-01-1925
Een stervende arbeider op een kruiwagen vervoerd 24-01-1925
Uit de strafkolonie Jipsinghuizen 28-01-1925
Het ontstaan dezer werkverschaffing 30-01-1925
De centrale werkverschaffing te Jipsinghuizen 31-01-1925
Moeilijkheden in Jipsinghuizen 02-02-1925
De centrale werkverschaffing te Jispinghuizen 03-02-1925
Een kleine veldslag tegen onderkruipers 03-02-1925
Ongeveer 350 arbeiders ontslagen 04-02-1925
De staking op de strafkolonie 14-02-1925
De Hel van Jipsinghuizen 23-02-1925
De knoet van het noorden 21-03-1925
Uit Winschoten meldt men ons 09-04-1925
De staking der veenarbeiders 18-04-1925
Autotocht naar de werkverschaffing 20-06-1925
Aanbesteding twee ontginnings boerderijen 27-08-1925
Diefstal van eene hoeveelheid turf 10-10-1925
Vergadering Waterschap Westerwolde 29-01-1926
Excursie ontginningen Weenderveld 26-06-1926
De bestrijding van de werkloosheid 15-07-1926
Het bezoek van Minister Kan 10-05-1927
Mijnheer de Voorzitter! 12-05-1927
Een bezoek aan de ontginning Weenderveld 27-07-1927
Nederl. Heide-Maatschappij 03-08-1927
Gemeentelijk Nieuws Hoogezand 06-08-1927
Het werk der werkloozen 23-02-1928
Welvaartspolitiek op het land 14-03-1928
Ernstig auto-ongeluk 03-04-1928
't Oude landschap 05-07-1928
De werkverschaffing v. de provincie Groningen 10-11-1928
Kijkje in Westerwolde 11-06-1929
Het Landschap Westerwolde 28-09-1929
Ontginningen in Groningen 03-11-1929
Stakende Werkloozen 10-01-1931
Beoogde overname 10-02-1931
Verkoop van ontgonnen gronden 07-03-1931
Ontgonnen gronden verkocht 14-03-1931
Feest te Jipsingboertange 25-03-1931
Excursie van eenige raadsleden 30-04-1931
Excursie naar het mooie Westerwoldinger land 18-06-1931
Lezing door J. Buiskool 09-03-1932
Eindles Lagere Landbouwschool 05-05-1934
Verkoop gronden 06-09-1934
Zonder meer geschorst 01-10-1935
Diploma-uitreiking 01-05-1936
Ruimer perspectief door ontginningen 28-07-1936
Vos werd haasje 05-01-1963
Vaste land-arbeider 13-11-1964
Boeldag Weenderveld 03-07-1982
Boeldag Weenderveld 06-11-1982

 

 


© weenderveld.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 68 pagina's