Weenderveld


Weenderveld

Werkverschaffing en ontginning.

Nieuwsblad van het Noorden 09-04-1925

Uit Winschoten meldt men ons:

Stakers uit de Drentsche venen zijn de Zuidelijke helft van de gemeente Vlagtwedde doorgetrokken.
Te Laudermarke haalden ze een 50-tal arbeiders uit de gemeentelijke ontginning vrij gemakkelijk tot staking over. Ook bij particuliere ontginningen, bij den aanleg van een rijwielpad en de begraafplaats te Ter Apelkanaal werd uit vrees ook gestaakt.

Bij Ter Borg waren gisternacht telefoondraden doorgesneden en te Wollinghuizen reeds een dag eerder. Men weet niet of dit verband houdt met de staking. Bij de gemeentelijke ontginning in het Boertanger moeras hadden de Drentsche stakers geen succes.
Als eischen worden gesteld 35 cent uurloon, doorbetaling der volle zes dagen ook bij regendagen en op feestdagen.

Te Jipsinghuizen zijn bij de Centrale werkverschaffing wel stakers, maar in het Weenderveld werken de Winschoter arbeiders door.

Uit Ter Apel meldt men ons:

Gisteravond tegen 7 uur hadden groote drommen stakers, vooral uit het Z. O. deel van Drente, zich nabij het postkantoor verzameld, waar ze zouden toegesproken worden door een der leiders.
Alvorens daartoe evenwel gelegenheid was, verscheen de politie op het terrein, die in een minimum van tijd de menigte uit elkander dreef en verder een oog in 't zeil hield.

Ook de arbeiders der fabrieken en van de in aanbouw zijnde sluis te Ter Apelkanaal, worden elken dag opnieuw door de stakers aangespoord, eveneens het bijltje er bij neer te leggen, totnogtoe evenwel tevergeefs.

Uit Emmen seint men ons:

Het verbod van samenscholingen is heden in deze gemeente en in de gemeente Odoorn verscherpt, indien zin, dat ieder die zich bevindt op openbare wegen of water, in het veld of op andere feitelijk voor het publiek toegankelijke terreinen, ten opzichte van het verkeer verplicht is te gehoorzamen aan de bevelen door of vanwege den burgemeester gegeven.

Heden wordt hier de conferentie gehouden onder leiding van den Rijksbemiddelaar in het Eerste District tusschen de verveners en de vakorganisaties.
Tengevolge hiervan zijn er veel arbeiders in het dorp. Marechaussee te paard jaagt alle groepjes uiteen.
De menschen worden zelfs op zij van de huizen vervolgd. Het volk is tot op heden volkomen rustig. Geen enkele wanklank wordt gehoord.
Ieder wacht met spanning op de resultaten van de conferentie.

Men meldt ons uit Emmer Compascuum:

De staking heeft een kalm verloop. In verband met het gister uitgevaardigd verbod van samenscholing werd een druk bezochte samenkomst gehouden in de zaal 'Harmonie' van den heer G. Hutting.
In de Geref. Kerk werd eveneens een samenkomst gehouden, uitgaande van het Oranje-Comité, waar de plm. 200 aanwezigen werden toegesproken door ds. v. Schaik en den heer Witteveen, bij afwezigheid van den heer Ouderkerk, die had zullen komen spreken.

Vóór en na deze samenkomsten was er zeer veel volk op de been, echter zonder dat de orde werd verstoord.
Wel moest de politie een enkele maal tusschen beide komen om samenscholingen te voorkomen.

In den afgeloopen nacht is er, voor zoover we gewaar konden worden, geen turf verbrand.
De melk- groente- en petroleumventers hebben zich bij de stakers aangesloten.
Echter is er door enkele bakkers gisteren weer gebakken.
De politiemacht is aanmerkelijk versterkt en 40 à 50 man militaire politie zijn ondergebracht in school I alhier.

Op de gisteren te Musselkanaal gehouden vergadering van den Vervenersbond 'Stadskanaal en Omstreken', waaronder ressorteeren de Groninger Veenkoloniën, werd het voorstel, om arbitrage door regeeringsbemiddeling in overweging te nemen, met groote meerderheid verworpen.

 

Kanalisatie van Westerwolde 31-05-1894
Landbouwvergadering 28-12-1910
Landontginning, als rendabele geldbelegging 19-08-1915
Verblijf ontzegd 25-09-1915
Werkverschaffing 28-02-1924
Naar de 'strafkolonie' van Jipsinghuizen en Weenderveld 12-07-1924
Verkoop Ontgonnen Grond 14-07-1924
Vergadering Gemeenteraad Winschoten 21-08-1924
Uit den Gemeenteraad Vlachtwedde 05-11-1924
Gemeenteraad Winschoten 26-11-1924
Waterschap 'Westerwolde' 15-12-1924
Arrond. Rechtbank Winschoten 24-12-1924
De strafkolonisten van Jipsinghuizen onder curatele gesteld 17-01-1925
Een stervende arbeider op een kruiwagen vervoerd 24-01-1925
Uit de strafkolonie Jipsinghuizen 28-01-1925
Het ontstaan dezer werkverschaffing 30-01-1925
De centrale werkverschaffing te Jipsinghuizen 31-01-1925
Moeilijkheden in Jipsinghuizen 02-02-1925
De centrale werkverschaffing te Jispinghuizen 03-02-1925
Een kleine veldslag tegen onderkruipers 03-02-1925
Ongeveer 350 arbeiders ontslagen 04-02-1925
De staking op de strafkolonie 14-02-1925
De Hel van Jipsinghuizen 23-02-1925
De knoet van het noorden 21-03-1925
Uit Winschoten meldt men ons 09-04-1925
De staking der veenarbeiders 18-04-1925
Autotocht naar de werkverschaffing 20-06-1925
Aanbesteding twee ontginnings boerderijen 27-08-1925
Diefstal van eene hoeveelheid turf 10-10-1925
Vergadering Waterschap Westerwolde 29-01-1926
Excursie ontginningen Weenderveld 26-06-1926
De bestrijding van de werkloosheid 15-07-1926
Het bezoek van Minister Kan 10-05-1927
Mijnheer de Voorzitter! 12-05-1927
Een bezoek aan de ontginning Weenderveld 27-07-1927
Nederl. Heide-Maatschappij 03-08-1927
Gemeentelijk Nieuws Hoogezand 06-08-1927
Het werk der werkloozen 23-02-1928
Welvaartspolitiek op het land 14-03-1928
Ernstig auto-ongeluk 03-04-1928
't Oude landschap 05-07-1928
De werkverschaffing v. de provincie Groningen 10-11-1928
Kijkje in Westerwolde 11-06-1929
Het Landschap Westerwolde 28-09-1929
Ontginningen in Groningen 03-11-1929
Stakende Werkloozen 10-01-1931
Beoogde overname 10-02-1931
Verkoop van ontgonnen gronden 07-03-1931
Ontgonnen gronden verkocht 14-03-1931
Feest te Jipsingboertange 25-03-1931
Excursie van eenige raadsleden 30-04-1931
Excursie naar het mooie Westerwoldinger land 18-06-1931
Lezing door J. Buiskool 09-03-1932
Eindles Lagere Landbouwschool 05-05-1934
Verkoop gronden 06-09-1934
Zonder meer geschorst 01-10-1935
Diploma-uitreiking 01-05-1936
Ruimer perspectief door ontginningen 28-07-1936
Vos werd haasje 05-01-1963
Vaste land-arbeider 13-11-1964
Boeldag Weenderveld 03-07-1982
Boeldag Weenderveld 06-11-1982

 

 


© weenderveld.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 68 pagina's