Weenderveld


Weenderveld

Werkverschaffing en ontginning.

Nieuwsblad van het Noorden 06-09-1934

Verkoop van gronden.

ONTGINNINGSMAATSCHAPPIJ 'DE VEREENIGDE GRONINGER GEMEENTEN'

De, onder leiding van den heer J. BUISKOOL, gehouden druk bezochte buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde maatschappij, was in het Restaurant 'Riche' te Groningen - saamgeroepen, om te beslissen over de vraag tevens een voorstel van het bestuur - of vier boerderijen aan diverse personen tegen na te noemen prijzen zouden worden verkocht in de Jipsingboertange.

Het bestuur wees in de toelichting op dat voorstel er op, dat het bekend is, dat de algemeene toestand van den landbouw over de laatste vier jaren geen belangrijke verandering ten goede heeft ondergaan. Wel wordt op de meeste producten van het Rijk steun ontvangen, doch de werkelijke marktprijs ligt belangrijk lager en hoe een en ander op den duur zal verloopen, is niet te zeggen.

Het stelde voor om te verkoopen :
le. de plaats-Westerman, groot pl.m. 34 H.A., aan den heer Kuipers te Harkstede, voor f 8OO per H.A. Destijds heeft de heer U. D. Reinders te Hoogezand, die kooper werd van totaal 321 H.A. in het Weenderveld, optie op die plaats gekregen tegen denzelfden prijs (f 739.61), waarvoor de gronden in het Weenderveld door dezen werden aangekocht.
De heer Reinders heeft echter van koop afgezien, waarom thans wordt voorgesteld de plaats met behuizing voor f 8OO per H.A. aan den heer Kuipers te verkoopen.

2e. de plaats-Greven, groot pl.m. 31 H.A., aan den heer Borgeld te Jipsinghuizen, voor f 725 per H.A. Dit terrein heeft een minder gunstige ligging dan het andere. Voorts ligt deze plaats met een groote breedte aan den grintweg, waar de slechtste grond voorkomt. Daarom achtte het bestuur den geboden prijs voldoende.

3e. de plaats-Kuipers, groot bijna 32 H.A., aan den tegenwoordiger huurder, voor f 775 per H.A. Deze plaats is met geen wijk aan het hoofdkanaal verbonden. Op dit perceel staat voorts een minder groote boerenbehuizing dan op de onder 2e. genoemde plaats.

4e. de plaats-Bik, groot bijna 25 H.A., aan den heer Bos te Onstweddermussel, voor f 662.50 per H.A. Op dit perceel staat een huis, dat slechts iets grooter is dan een arbeiderswoning, waarvan de koopsom in den verkoopprijs van den destijds gekochten woesten grond was begrepen.

Door een der afgevaardigden werd de vraag gesteld of deze voorstellen niet geacht moeten worden eenigszins ontijdig te worden gedaan. Er zijn teekenen die er op wijzen, dat er voor den landbouw betere toestanden kunnen worden verwacht. Is het dan niet in het belang der aangesloten gemeenten, dat de verkoop van landerijen, met daarop gebouwde boerenhuizen, wordt aangehouden tot later ?

Van de zijde van het bestuur werd opgemerkt, dat de gronden in handen zijn van een 'ontginnings-maatschapplj', welke met rijksvoorschotten, gronden aankoopt en deze door werkloozen laat ontginnen. Zoolang er geen belangstelling voor de gereed gebrachte gronden bestond bij particuliere exploitanten, werd de ontginningsmaatschappij gedwongen tot eigen exploitatie te besluiten. Toen echter gronden konden worden gekwiteerd, is tot verkoop besloten.

Het moge waar zijn, dat de exploitatie iets gunstiger lijkt, waar is ook, dat het Rijk den landbouw nog steeds moet steunen, zoodat van een rendabel landbouw-bedrij helaas nog steeds niet kan worden gesproken. Het Rijk heeft de voorschotten verschaft. Het Rijk wil verkoop van in cultuur gebrachten grond, zoodra aannemelijke prijzen zijn te bedingen. En het bestuur meent, dat nu aannemelijke prijzen zijn geboden.

Er komt wat meer vertrouwen en een geluk is bovendien, dat - waar aanvankelijk geen belangstelling bestond voor de door de Mij. gecultiveerde gronden - nu liefhebbers komen opdagen. Men schijnt dus steeds meer vertrouwen te stellen in de wijze waarop de gronden zijn gereed gemaakt. De landbouw heeft het nog steeds moeilijk. Op de gronden rusten waterschapslasten en men mag toch ook geen prijzen vragen of op prijzen wachten, welke zoo hoog zijn, dat de exploitanten er straks geen redelijk stuk brood op kunnen verdienen. De prijzen, welke nu geboden zijn, bevinden zich op wat hooger niveau dan de prijs welke de heer Reinders destijds voor de gronden in het Weenderveld heeft betaald.

Als straks de gelden voor deze circa 122 H.A. zijn ontvangen, zou het wenschelijk zijn, indien de Regeering kon vergunnen, nieuwe plaatsen te maken met nieuwe boerenwoningen. De ervaring is deze, dat dan de gronden beter zijn te verkoopen.

Van de zijde der oppositie werd opgemerkt, dat het voor de hand ligt, dat gronden moeten worden verkocht. Het is echter de vraag of men het huidige tijdstip daarvoor het meest geëigende moet achten.

Meerdere gemeentelijke afgevaardigden schaarden zich aan den kant van het bestuur. Opgemerkt werd nog, dat in het buitenland de oogst slecht is gelukt. Daardoor is hier een verbetering in de prijzen der producten gekomen. Maar een aanwijzing voor een blijvende verbetering is dat nog geenszins.

Tenslotte werd met zoo goed als algemeene stemmen besloten het bestuur te machtigen tot den voorgestelden verkoop, waarna de heer BUISKOOL de vergadering sloot met een woord van dank voor de genomen beslissing en voor de gebleken belangstelling.

 

Kanalisatie van Westerwolde 31-05-1894
Landbouwvergadering 28-12-1910
Landontginning, als rendabele geldbelegging 19-08-1915
Verblijf ontzegd 25-09-1915
Werkverschaffing 28-02-1924
Naar de 'strafkolonie' van Jipsinghuizen en Weenderveld 12-07-1924
Verkoop Ontgonnen Grond 14-07-1924
Vergadering Gemeenteraad Winschoten 21-08-1924
Uit den Gemeenteraad Vlachtwedde 05-11-1924
Gemeenteraad Winschoten 26-11-1924
Waterschap 'Westerwolde' 15-12-1924
Arrond. Rechtbank Winschoten 24-12-1924
De strafkolonisten van Jipsinghuizen onder curatele gesteld 17-01-1925
Een stervende arbeider op een kruiwagen vervoerd 24-01-1925
Uit de strafkolonie Jipsinghuizen 28-01-1925
Het ontstaan dezer werkverschaffing 30-01-1925
De centrale werkverschaffing te Jipsinghuizen 31-01-1925
Moeilijkheden in Jipsinghuizen 02-02-1925
De centrale werkverschaffing te Jispinghuizen 03-02-1925
Een kleine veldslag tegen onderkruipers 03-02-1925
Ongeveer 350 arbeiders ontslagen 04-02-1925
De staking op de strafkolonie 14-02-1925
De Hel van Jipsinghuizen 23-02-1925
De knoet van het noorden 21-03-1925
Uit Winschoten meldt men ons 09-04-1925
De staking der veenarbeiders 18-04-1925
Autotocht naar de werkverschaffing 20-06-1925
Aanbesteding twee ontginnings boerderijen 27-08-1925
Diefstal van eene hoeveelheid turf 10-10-1925
Vergadering Waterschap Westerwolde 29-01-1926
Excursie ontginningen Weenderveld 26-06-1926
De bestrijding van de werkloosheid 15-07-1926
Het bezoek van Minister Kan 10-05-1927
Mijnheer de Voorzitter! 12-05-1927
Een bezoek aan de ontginning Weenderveld 27-07-1927
Nederl. Heide-Maatschappij 03-08-1927
Gemeentelijk Nieuws Hoogezand 06-08-1927
Het werk der werkloozen 23-02-1928
Welvaartspolitiek op het land 14-03-1928
Ernstig auto-ongeluk 03-04-1928
't Oude landschap 05-07-1928
De werkverschaffing v. de provincie Groningen 10-11-1928
Kijkje in Westerwolde 11-06-1929
Het Landschap Westerwolde 28-09-1929
Ontginningen in Groningen 03-11-1929
Stakende Werkloozen 10-01-1931
Beoogde overname 10-02-1931
Verkoop van ontgonnen gronden 07-03-1931
Ontgonnen gronden verkocht 14-03-1931
Feest te Jipsingboertange 25-03-1931
Excursie van eenige raadsleden 30-04-1931
Excursie naar het mooie Westerwoldinger land 18-06-1931
Lezing door J. Buiskool 09-03-1932
Eindles Lagere Landbouwschool 05-05-1934
Verkoop gronden 06-09-1934
Zonder meer geschorst 01-10-1935
Diploma-uitreiking 01-05-1936
Ruimer perspectief door ontginningen 28-07-1936
Vos werd haasje 05-01-1963
Vaste land-arbeider 13-11-1964
Boeldag Weenderveld 03-07-1982
Boeldag Weenderveld 06-11-1982

 

 


© weenderveld.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 68 pagina's