Weenderveld


Weenderveld

Werkverschaffing en ontginning.

Nieuwsblad van het Noorden 05-11-1924

Uit den Gemeenteraad Vlachtwedde.

Overzicht. De vergadering van den Raad had Maandag in een goed half uur afgeloopen kunnen zijn. Op de agenda waren eigenlijk geen zaken, die uitvoerige bespreking vroegen, alleen het indienen van de exploitatie-rekeningen van het gemeentelijk landbouwbedrijf in Ter Apel kon aanleiding geven tot debat, maar met het oog op de naderende behandeling der begrooting, zag men daarvan af.

Toch kon de heer Smith de gelegenheid om een paar rake opmerkingen over dit gemeentebedrijf te maken, niet heelemaal laten voorbijgaan. Hij liet even de baten der laatste jaren de revue passeeren en toonde aan dat wel is waar in 1923 niet zooals in 1922 net verlies per hectare 150 gulden bedroeg, maar de winst die thans gemaakt werd, 27 gld. per H. A. toch ook nog maar zuinig genoemd mocht worden en z-i. ten volle wettigde, om nog eens het advies, dat de bedrijfsleider verleden jaar had gegeven, om de verst afgelegen stukken te verkoopen, ernstig te overwegen.

't Kwam niet tot een debat, zeiden we, maar de opmerking van den heer Smith mobiliseerde toch dadelijk de heeren Bartels en Cohen, die het als eigen-exploitatie-speciaiiteiten noodig achten om alvast te verklaren, dat zij zich tegen het denkbeeld van den heer Smith ten zeerste zouden verzetten. We weten dus nu reeds dat over dit onderwerp straks een vergadering zal worden volgepraat.

Als gezegd, de agenda gaf geen aanleiding tot debat. Dat de heer Mengerink, de sociaal- democratische specialiteit voor Openbare Werken, geen opmerking maakt bij een voordracht tot verbetering van een bestrating, zou misschien meer opvallen dan dat hij het wel doet. Zoo gewend zijn we er reeds aan, dat hij onze straatkeien met zijn opmerkzaamheid pleegt te vereeren. Hij deed het nu voor de Polderstraat en de Middenstraat mitsgaders het Zaagmulderswegje, voor welke verbetering hij den heer Voerman prees, zonder den heer Catz, die dit departement tijdelijk heeft beheerd, jaloersch te maken.

Er was echter aan de agenda nog een interpellatie in den vorm van een drietal vragen toegevoegd. De beide communisten Huizinga en Poelstra hadden zich met het formuleeren daarvan onledig gehouden. Het werd een zeer onverkwikkelijk debat, waaraan, nadat de heer Huizinga het had ingeleid en de wethouder Catz had gerepliceerd, nog allerled sprekers deelnamen: allereerst de menschen der vakorganisaties: Wiecberink, Kok en Poelstra. Verder de wethouders Catz en Rugge, dan nog de heeren Van Geuns, Takkenberg en Zuidema, terwijl ook de Burgemeester zich in het debat moest mengen; toen de gemoederen al te verhit dreigden te worden. Ten slotte liep het toch uit op een echec voor de interpellanten, daar hun motie om aan de stakende (of uitgesloten) werkloozen wachtgeld van f l5 per week toe te kennen, met groote meerderheid verworpen werd.

Men weet waarover de kwestie liep. In het Weenderveld is de verhouding tusschen opzichter en werklieden niet al te pleizierig. De laatsten tellen nog al wat ontevreden elementen, die, naar de heer Catz aantoonde, vooral door het aanhoudend gestook en gekanker der vakorganisatieleiders in hun ontevredenheid worden gesterkt. Zij voelen zich spoedig verongelijkt, loopen te hoop, nemen een houding aan, die sterk doet denken aan verzet-voornemens en maken daardoor, dat de opzichters en voorwerkers hun arbeiders niet altijd even vriendelijk aankijken. Daarbij komt, dat een der opzichters enkele weken geleden op het kantoor 42 gulden is kwijtgeraakt en de dader van dezen diefstal tot nu toe nog niet is ontdekt. Ook dit heeft de verhouding zooals begrijpelijk is, niet prettiger gemaakt.

De geschiedenis, die in het Weenderveld heeft afgespeeld kent men uit ons blad in tweeërlei lezing.
Er is gedreigd, althans dreigend opgetreden, zegt de eene partij, die der vier voorwerkers; er is niet gedreigd, er is zelfs geen onwil betoond om weer aan het werk te gaan, die der werklieden. Ze wilden alleen nog maar een kopje thee drinken toen het fluitje ging. De arbeiders hadden de schoppen bij zich, zeggen de opzichters. Niet waar, zeiden de werklieden. Er was te zacht gefloten werd er beweerd, de fluit deugde niet, zei de heer Huizinga.
En al deze controversen zou de Raad nu maar even bij stemming uitmaken, wilde men.

De zaak is onderzocht, zei de wethouder, door wien het aangaat. Dat is de Rijksinspecteur de heer Buiskool. En dat rapport is naar den Minister gegaan, die er erg boos over was.
Maar ook B. en W. hebben het onderzocht, de arbeiders kwamen klagen buiten hun vakvereeniging om, en B. en W., begaan hun lot hebben getracht den rijksinispecteur mild te stemmen. Wachten op den minister.

Deze sobere uiteenzetting, gegeven door den Burgemeester, was olie op den golven en zou haar doel niet hebben gemist als niet de communist toch weer het woord had gevraagd en de wethouder Rugge die zijn collega Catz aanviel, en nog eens weer de heer Catz en de heer van Geuns en de heer Takkenberg en de heer Zuidema en nog weer de heer Catz...

Er zit in Jipsinghuizen stof voor veel debat. Immers over deze werkloozen raakt de vakorganisatie haar macht geheel kwijt. Dat ergert de heeren, die in de organisatie een rol spelen en geeft telekns de heer Catz die nu eenmaal geen 'zoon der lauwe westerstranden' is, aanleiding om deze 'onttroonde machthebbers' te prikkelen, te irriteeren.

En als men dan de heer Wiecherink hoort, prikelbaar, driftig, fanatiek soms, daartegen in, dan gevoelt men, hoe licht het debat over deze zaken in den Raad kan ontaarden. En hoe goed het is dat de voorzitter zich in zulk een debat niet laat meeslepen, maar, zooals hij Maandag deed, door een kalmeerend woord de gemoederen tot kalmte tracht te brengen.

De motie van de communisten was natuurlijk onaannemelijk. Wat zij wilden was een premie zetten op verzet en een door de achterdeur inhalen wat vroeger door de voordeur was uitgeworpen. Werkloozen-steunuitkeering is afgeschaft, daarvoor is deze werkverschaffing in de plaats gekomen. Nu toch weer te steunen als er niet gewerkt wordt, zou absoluut mis zijn. Dat er nog twee sociaal-democraten bleken te zijn, die dit niet begrepen, heeft ons verbaasd.

Met een warm woord had de voorzitter in het begin der zitting het overlijden van wethouder De Vries herdacht. Gekend had hij hem niet, ontmoet slechts eenmaal. Maar waardeerend was zijn woord en het kon dat zijn, de heer De Vries is een ijverig raadslid geweest, die steeds er naar streefde om ook de details der zaak, die hij bespreken ging, door en door te kennen.

En ook de heer Van den Berg werd uitgeleid. In hem verliest de Raad een zijner eminentste leden, een goed spreker, een helder verstand, die het oor van den Raad altijd heeft gehad.

De Burgemeester maakt hier wel een moeilijke begintijd door. Twee wethouders hebben hem nagenoeg niet kunnen steunen, een derde is niet in staat de vergaderingen van het college te bezoeken. De nieuwen kunnen nog niet op de hoogte zijn en wie weet hoe kort het nog maar duurt of we staan alweer voor een mutatie- Want de dood van den heer De Vries maakt een einde aan het tijdelijk wethouderschap van den heer Rugge. Ook de heer Voerman wordt nog steeds door zijn eigen vrienden beschouwd als te zitten op de verkeerde plaats. En de heer Sissingh? Zal hij spoedig, zal hij ooit weer de oude worden, die allen verbaasd deed staan van zijn werkkracht?

 

Kanalisatie van Westerwolde 31-05-1894
Landbouwvergadering 28-12-1910
Landontginning, als rendabele geldbelegging 19-08-1915
Verblijf ontzegd 25-09-1915
Werkverschaffing 28-02-1924
Naar de 'strafkolonie' van Jipsinghuizen en Weenderveld 12-07-1924
Verkoop Ontgonnen Grond 14-07-1924
Vergadering Gemeenteraad Winschoten 21-08-1924
Uit den Gemeenteraad Vlachtwedde 05-11-1924
Gemeenteraad Winschoten 26-11-1924
Waterschap 'Westerwolde' 15-12-1924
Arrond. Rechtbank Winschoten 24-12-1924
De strafkolonisten van Jipsinghuizen onder curatele gesteld 17-01-1925
Een stervende arbeider op een kruiwagen vervoerd 24-01-1925
Uit de strafkolonie Jipsinghuizen 28-01-1925
Het ontstaan dezer werkverschaffing 30-01-1925
De centrale werkverschaffing te Jipsinghuizen 31-01-1925
Moeilijkheden in Jipsinghuizen 02-02-1925
De centrale werkverschaffing te Jispinghuizen 03-02-1925
Een kleine veldslag tegen onderkruipers 03-02-1925
Ongeveer 350 arbeiders ontslagen 04-02-1925
De staking op de strafkolonie 14-02-1925
De Hel van Jipsinghuizen 23-02-1925
De knoet van het noorden 21-03-1925
Uit Winschoten meldt men ons 09-04-1925
De staking der veenarbeiders 18-04-1925
Autotocht naar de werkverschaffing 20-06-1925
Aanbesteding twee ontginnings boerderijen 27-08-1925
Diefstal van eene hoeveelheid turf 10-10-1925
Vergadering Waterschap Westerwolde 29-01-1926
Excursie ontginningen Weenderveld 26-06-1926
De bestrijding van de werkloosheid 15-07-1926
Het bezoek van Minister Kan 10-05-1927
Mijnheer de Voorzitter! 12-05-1927
Een bezoek aan de ontginning Weenderveld 27-07-1927
Nederl. Heide-Maatschappij 03-08-1927
Gemeentelijk Nieuws Hoogezand 06-08-1927
Het werk der werkloozen 23-02-1928
Welvaartspolitiek op het land 14-03-1928
Ernstig auto-ongeluk 03-04-1928
't Oude landschap 05-07-1928
De werkverschaffing v. de provincie Groningen 10-11-1928
Kijkje in Westerwolde 11-06-1929
Het Landschap Westerwolde 28-09-1929
Ontginningen in Groningen 03-11-1929
Stakende Werkloozen 10-01-1931
Beoogde overname 10-02-1931
Verkoop van ontgonnen gronden 07-03-1931
Ontgonnen gronden verkocht 14-03-1931
Feest te Jipsingboertange 25-03-1931
Excursie van eenige raadsleden 30-04-1931
Excursie naar het mooie Westerwoldinger land 18-06-1931
Lezing door J. Buiskool 09-03-1932
Eindles Lagere Landbouwschool 05-05-1934
Verkoop gronden 06-09-1934
Zonder meer geschorst 01-10-1935
Diploma-uitreiking 01-05-1936
Ruimer perspectief door ontginningen 28-07-1936
Vos werd haasje 05-01-1963
Vaste land-arbeider 13-11-1964
Boeldag Weenderveld 03-07-1982
Boeldag Weenderveld 06-11-1982

 

 


© weenderveld.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 68 pagina's