Weenderveld


Weenderveld

Werkverschaffing en ontginning.

Nieuwsblad van het Noorden 03-08-1927

Nederl. Heide-Maatschappij.

Ons werd toegezonden het jaarverslag van de Nederlandsche Heidemaatschappij.

Wat de werkzaamheden in de verschillende streken van het land betreft, wordt het volgende medegedeeld:
In het Z.O. der provincie Groningen werden voor rekening der N.V. 'Vereenigde Groninger Gemeenten, de ontginningswerkzaamheden met werkloozen voortgezet.

Daar in de gemeente Groningen veel arbeiders geplaatst konden worden bij den aanleg van riolen, was de werkloosheid hier niet zoo groot als verwacht was.

De beide in bewerking zijnde perceelen in het Weenderveld kwamen, voor zoover zij voor ontginning bestemd waren gereed. De in 1925 in het Weenderveld gegraven wijk werd met behulp van een baggermachine op diepte gebracht, zoodat zij thans goed bevaarbaar is.

Op het aangekochte terrein te Jipsingbourtange werd met ds ontginning voortgegaan.
Van de daarin geprojecteerde wijk kwam een gedeelte gereed.

Te Jipsinghuizen werd het terrein van 32 H.A. afgewerkt en geploegd en daarna pl.m. 16 H.A. met rogge bezaaid.
Op het andere terrein aldaar werden de werkzaamheden voortgezet.

In totaal werd in het Weenderveld en te Jipsinghuizen pl.m. 100 H.A. ontgonnen. Wederom zijn in deze omgeving gronden aangekocht voor ontginning.

Voor het waterschap Loosterveen werd het afgeloopen jaar in de gemeente Bellingwolde ongeveer 4.500 M. wijk gegraven.

Voor de gemeente Winschoten werd 7 H.A. ontgonnen en ingezaaid. De opbrengst was, rekening houdende met den laten tijd van zaaien, vrij goed te noemen. De grond is thans verpacht.

Voor de gemeente Vlagtwedde werden eenige akkers afgewerkt en in totaal pl.m. 10 H.A. ontgonnen.
De in 1925 en in het voorjaar 1926 gereed gekomen ontginningen werden met gunstig gevolg met verschillende gewassen beteeld.
De proef, in 1925 genomen met het inscharen van vee, heeft zoo goed voldaan, dat in het voorjaar van 1926 vele aanvragen voor het inscharen van vee afgewezen moesten worden.
Ook in 1926 was de groei van gras en klaver uitstekend, zoodat in Juli opnieuw weide aangeboden kon worden.
In totaal is daar het afgeloopen jaar 17 H.A. tot grasland aangelegd.

Voor de gemeente Wedde werd een geringe oppervlakte ontgonnen. Voorts zijn in deze omgeving voor een 10-tal particulieren grootere of kleinere oppervlakten ontgonnen.

Ook in den Z.0.-hoek van Drenthe werd, evenals elders controle uitgeoefend op de gesubsidieerde ontginningen. Voor het Lantschap Drenthe is in 1926 in totaal 75 H.A. ontgonnen. De stand van de gewassen was in den Z.O. hoek zeer gunstig.

De verbreeding en verdieping van het 50 K.M. lange Oranjekanaal kwam in Juni 1926 gereed.
Door dit werk, dat voor werkverschaffing uitgevoerd is, is tusschen den Z.0.-hoek van Drente en Friesland een veel betere verbinding verkregen.
De totale kosten van verbetering hebben met inbegrip van het aanleggen van 3 los- en laadplaatsen ruim f 800.000 bedragen.

Mede voor werkverschaffing werd in Maart 1926 begonnen met den aanleg van het kanaal Buinen—Schoonoord.
In het afgeloopen jaar werden van de 16 K.M. pl.m. 6 K.M. afgewerkt, waarvoor aan arbeidsloonen pl.m. f 130.000 werd uitgegeven.
Ook in verband met de werkloosheid werden meer in het midden van Drente verschillende wegen aangelegd.
Zoo o.m. een verharde weg langs de Eeckhoutswijk, ter lengte van 5 K.M., terwijl in de gemeenten Anlo en Zweelo werd voortgegaan met den aanleg van aardebanen.

De exploitatie van verschillende bedrijven in de provincie Drente werd voortgezet.
Op het eind van het jaar werd aan de Maatschappij eveneens opgedragen, de exploitatie van de bezittingen der Drentsche Veen- en Middenkanaalmaatschappij, gelegen in verschillende gemeenten, ter grootte van 187.50 H.A.
Voor zoover de bosschen in 1925 niet van het schot geleden hebben, was de groei daarvan goed te noemen.
De bouw- en graslanden konden tegen behoorlijke prijzen verpacht worden.

In het Drouwenerzand werd voortgegaan met het tusschenplanten van witte elzen in de gedeelten waar de grove den slecht groeit.
De opbrengsten van de dunningen waren hier goed, en die van de verhuring der veenputten eveneens.
Voor een groot aantal landbouwers werden ontginningswerkjes uitgevoerd, die gedeeltelijk met finaneiëelen steun van het Rijk en gemeenten, gedeeltelijk zonder eenige subsidie tot stand kwamen.
In het geheel werd op deze wijze door de Maatschappij 137 H.A. ontgonnen, terwijl door particuliere ontginners met financieelen steun nog pl.m. 80 H.A. in cultuur werd gebracht, waarop dezerzijds toezicht werd gehouden.
In het midden van Drente is derhalve wel eenige opleving op ontginningsgebied merkbaar.

In het Noorden en Westen van Drente en het daaraan grenzende deel van Friesland zijn belangrijke werkzaamheden verricht.
Zoo werd op het Eenerveld (gem. Norg) voor de 'N. V. de Drie Provinciën' voortgegaan met het graven van een wijk midden door de 200 H.A. groote ontginning, 20 H.A. woesten grond werd ontgonnen.
In de boschbedrijven Ooster- en Westerzand werden in 1926 verschillende vakken gedund. Het dunsel kon tegen goede prijzen verkocht worden.

Met drooglegging en ontginning der Boornbergumer Petten voor rekening van de 'Drie Provinciën' werd voortgegaan.
Daar in het voorjaar eerst verschillende droogleggingswerken uitgevoerd moesten worden, kon slechts een geringe oppervlakte ontgonnen worden.

 

Kanalisatie van Westerwolde 31-05-1894
Landbouwvergadering 28-12-1910
Landontginning, als rendabele geldbelegging 19-08-1915
Verblijf ontzegd 25-09-1915
Werkverschaffing 28-02-1924
Naar de 'strafkolonie' van Jipsinghuizen en Weenderveld 12-07-1924
Verkoop Ontgonnen Grond 14-07-1924
Vergadering Gemeenteraad Winschoten 21-08-1924
Uit den Gemeenteraad Vlachtwedde 05-11-1924
Gemeenteraad Winschoten 26-11-1924
Waterschap 'Westerwolde' 15-12-1924
Arrond. Rechtbank Winschoten 24-12-1924
De strafkolonisten van Jipsinghuizen onder curatele gesteld 17-01-1925
Een stervende arbeider op een kruiwagen vervoerd 24-01-1925
Uit de strafkolonie Jipsinghuizen 28-01-1925
Het ontstaan dezer werkverschaffing 30-01-1925
De centrale werkverschaffing te Jipsinghuizen 31-01-1925
Moeilijkheden in Jipsinghuizen 02-02-1925
De centrale werkverschaffing te Jispinghuizen 03-02-1925
Een kleine veldslag tegen onderkruipers 03-02-1925
Ongeveer 350 arbeiders ontslagen 04-02-1925
De staking op de strafkolonie 14-02-1925
De Hel van Jipsinghuizen 23-02-1925
De knoet van het noorden 21-03-1925
Uit Winschoten meldt men ons 09-04-1925
De staking der veenarbeiders 18-04-1925
Autotocht naar de werkverschaffing 20-06-1925
Aanbesteding twee ontginnings boerderijen 27-08-1925
Diefstal van eene hoeveelheid turf 10-10-1925
Vergadering Waterschap Westerwolde 29-01-1926
Excursie ontginningen Weenderveld 26-06-1926
De bestrijding van de werkloosheid 15-07-1926
Het bezoek van Minister Kan 10-05-1927
Mijnheer de Voorzitter! 12-05-1927
Een bezoek aan de ontginning Weenderveld 27-07-1927
Nederl. Heide-Maatschappij 03-08-1927
Gemeentelijk Nieuws Hoogezand 06-08-1927
Het werk der werkloozen 23-02-1928
Welvaartspolitiek op het land 14-03-1928
Ernstig auto-ongeluk 03-04-1928
't Oude landschap 05-07-1928
De werkverschaffing v. de provincie Groningen 10-11-1928
Kijkje in Westerwolde 11-06-1929
Het Landschap Westerwolde 28-09-1929
Ontginningen in Groningen 03-11-1929
Stakende Werkloozen 10-01-1931
Beoogde overname 10-02-1931
Verkoop van ontgonnen gronden 07-03-1931
Ontgonnen gronden verkocht 14-03-1931
Feest te Jipsingboertange 25-03-1931
Excursie van eenige raadsleden 30-04-1931
Excursie naar het mooie Westerwoldinger land 18-06-1931
Lezing door J. Buiskool 09-03-1932
Eindles Lagere Landbouwschool 05-05-1934
Verkoop gronden 06-09-1934
Zonder meer geschorst 01-10-1935
Diploma-uitreiking 01-05-1936
Ruimer perspectief door ontginningen 28-07-1936
Vos werd haasje 05-01-1963
Vaste land-arbeider 13-11-1964
Boeldag Weenderveld 03-07-1982
Boeldag Weenderveld 06-11-1982

 

 


© weenderveld.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 68 pagina's