Weenderveld


Weenderveld

Werkverschaffing en ontginning.

Het nieuws van den dag 31-05-1894

Kanalisatie van Westerwolde.

In de onder voorzitterschap van den Heer B. L. Tijdens gehouden vergadering der Westerwoldsche Kanalisatievereeniging bleek uit het verslag van den penningmeester, dat de uitgaven, tot een bedrag van f 3.779,83½, de inkomsten overtroffen met f 1.137,69, hetwelk gedekt wordt door het bestaande garantiefonds.

Na een uitvoerige beschouwing over den toestand vóór het grenstractaat van 1824, gaf de Heer Bauer een toelichting bij de aanwezige lengteprofielen van Ruiten- en Mussel A-kanaal.
Het plan van verleden jaar is in hoofdzaak gehandhaafd, slechts op enkele punten werd de richting eenigszins gewijzigd.

De eerste schutsluis zal geplaatst worden even beneden den weg van Roelage naar Terapel, d. i. in het eerste kanaalpand (peil 10,29 M. + A.P.). In het tweede pand (peil 8,49 M. + A.P.) zal op de Laudermarke een grondduiker noodig zijn.

De tweede sluis komt in het 3de pand (7 M. + A.P.), bij het eind der zandhoogte tegenover Laude. In de nabijheid daarvan is eene met darg gevulde vlakte, groot 40 H.A., die na uitbaggering uitstekend als reservoir dienst kan doen. De gronden beneden Sellingen en Hasseberg met het groenland 'over den dijk' kunnen afwateren in het 4de pand. Het Moddermansdiep kan vervallen of hoogstens eene sloot blijven. Bij de snijding met dit diep is in het kanaal een valschut ontworpen, waardoor bij hoog water het vijfde pand door de weggeruimde Bakovenpomp naar de Eems zou kunnen afwateren. Om Pruisen gerust te stellen over het veenwater zou een klein deel der Rille bekaad moeten worden. Het peil (3,85 M. + A.P.) voor den zijtak naar Bourtange kan onveranderd blijven.

De 5de sluis is geplaatst benoorden den weg Bourtange-Vlachtwedde (3,85 M. + A.P.) in het vijfde pand.
Het zesde begint daar (peil 1,90 + A.P.).

De gelegenheid voor bevloeiïngen is uitstekend, nl. uit het le met afloop op het 2de pand met alle gronden der stad Groningen bij Ter Haar en Ter-apel, tegenwoordig gebrekkig bevloeid uit de Molen A. De bevloeïng der Laudermarke geschiedt uit het 2e pand (met afloop door den grondduiker), terwijl het valschut in het Moddermansdiep dient voor de Wollinghuizer en Bourtanger maden (afloop door den zijtak of door de Bakovenpomp).

Voor het eerste pand van het Mussel A-kanaal dient een peil aangenomen te worden van 8,90 + A.P. In het tweede pand (7,35 + A.P.), met eene sluis in den weg naar Musselhuizen wateren alle gronden ter weerszijden van de Mussel A af tot 1000 M. beneden die sluis. In het 3de pand (5,45 + A.P.) wateren uit de landen tot de sloot van Karel Schenk en het Jipsinghuizen veld.
Uit dit pand is een latere verbinding voorgesteld met het 4e pand van het Ruiten A. kanaal. De Blikslegepoel zou, na uitbaggering, hier dienst kunnen doen als reservoir. Daarbeneden is de 3e sluis ontworpen.

Het 4e pand loopt tot den zandweg Onstwedde—Vlachtwedde, waarin de 4e sluis is geplaatst (3,73 + A. P.). Hierop wateren af: Blikslege, het Weenderveld, in hoofdzaak het Ellersinghuizerveld en Barlage.
Het Oosterholtsdiep aldaar zal vervallen. Daarvoor in de plaats komt de westelijke bermsloot met stuw, waardoor de waterafloop in den zomer geregeld kan worden, ook op de in eene sloot vervormde Mussel A. De zijtak naar Onstwedde heeft hetzelfde peil.
Daarin wateren af de gronden bezuiden het dorp en die van het gebied van het Pagediep.

Het 5e pand snijdt o. m. de hoogeesschen tusschen Vlachtwedde en Veele. Voor den overtolligen grond is plaats in de lage terreinen daarachter. In beide takken der Ruiten A. en in de Lanesloot aldaar zijn grondduikers ontworpen, om het water naar de Westerwoldsche A. af te voeren. Inden oostelijken tak is een overlaat met schotbalken, om bij hoog water tot aftapping door de Krabbenbrug naar Wedde te kunnen overgaan. Voor bevloeiïngen, b.v. van het Oosterbroek, bestaat ruimschoots gelegenheid.
Beide kanalen komen samen aan het eind van den Ouden Veendijk. Even beneden dezen dijk is de laatste sluis ontworpen.

In het laatste pand (peil van de Binnen A, n.l. 0,44 M. + A. P.) kunnen, door middel van inlaatduikers, alle gronden tot het Bellingwolder Veendiep en oostelijk van den Nieuwen Veendijk (behoorende tot het waterschap Westerwolde) afwateren.
De normale hoogte van het afgeveende bouwland bleek daar te zijn 1,4 M. + A. P. Het laatste deel van het zesde pand loopt door het waterschap Reiderland (4e onderdeel). Voor den afgesneden driehoek tusschen Kanaaldijk, Veendijk en Rijksgrens, is bij de snijding der Moersloot een grondduiker ontworpen, alsook voor het Nieuwe diep en het Hamsterdiep. Benoorden Oudeschans moet de Westerwoldsche A. verdiept worden en hier en daar verbreed. Het kanalisatieontwerp eindigt bij De Bult. Verderop tot de Nieuwe Statenzijl zijn breedte en diepte der Westerwoldsche A. voldoende.

Eene korte discussie volgde. Men vreesde voor waterbezwaar der benedenkarspels in tijden, dat er niet voldoende en geregeld gestroomd kan worden.
De Heer Bauer deelt dat bezwaar niet: het water kan op de bovenpanden worden opgehouden.
Het lid van Gedeputeerde Staten, de Heer J. Sijpkens, kan tot geruststelling meedeelen, dat hij van 1 Januari tot 23 Maart j.l. waarnemingen heeft gedaan bij de Statenzijl, het Bultsterverlaat en de Krabbenbrug, waardoor hij de zekerheid verkreeg, dat op De Bult het water slechts 6 c.M. zal stijgen, als er door de Krabbenbrug anderhalf maal zooveel water vloeit.

De Heer Dubbers, secretaris, deelde vervolgens mede, hoe het bestuur tot de uitvoering van het plan denkt te moeten komen. Overijld mag men niet te werk gaan: in 5 jaar zou het werk tot stand kunnen komen. Vreemde werklieden, die vaak blijven hangen, zouden dan gemist kunnen worden, terwijl het uitkeeren der subsidiën er zeer door vergemakkelijkt zou worden. Het Rijk moet de uitvoering ter hand nemen, met subsidie der provincie. Westerwolde biede gratis den benoodigden grond aan, met nog 10 % van alle kosten en neme het onderhoud voor zijne rekening. Het beste is de kosten hiervan te beschouwen als waterschapsbelasting en ze te heffen : eenderde naar de huurwaarde, eenderde naar het bundertal en eenderde naar het reeds door het kanaal genoten voordeel. Wordt Westerwolde dan blijkbaar te zwaar gedrukt, het verzoeke aan het Rijk, het onderhoud te willen overnemen. Daardoor zullen de kosten van het graven ongetwijfeld hooger worden. Rijk en provincie mogen niet vergeten, dat zij verplichtingen hebben tegenover Westerwolde.

Noodig is het voor de uitvoering, dat het waterschap Westerwolde worde gesplitst. Een nieuw waterschap van dien naam mag alleen ingelanden tellen, die direct groot belang hebben bij de kanalisatie. Binnenkort zal die zaak op eene vergadering te Onstwedde nader worden besproken. Den Heer Sijpkens komt de splitsing uitstekend: de belangen der tegenwoordige ingelanden zijn te heterogeen.

Ten slotte deelde de voorzitter nog mede, dat binnenkort eene commissie uit deze vereeniging met alle gegevens op audiëntie zal moeten gaan bij den Minister van Waterstaat.

 

Kanalisatie van Westerwolde 31-05-1894
Landbouwvergadering 28-12-1910
Landontginning, als rendabele geldbelegging 19-08-1915
Verblijf ontzegd 25-09-1915
Werkverschaffing 28-02-1924
Naar de 'strafkolonie' van Jipsinghuizen en Weenderveld 12-07-1924
Verkoop Ontgonnen Grond 14-07-1924
Vergadering Gemeenteraad Winschoten 21-08-1924
Uit den Gemeenteraad Vlachtwedde 05-11-1924
Gemeenteraad Winschoten 26-11-1924
Waterschap 'Westerwolde' 15-12-1924
Arrond. Rechtbank Winschoten 24-12-1924
De strafkolonisten van Jipsinghuizen onder curatele gesteld 17-01-1925
Een stervende arbeider op een kruiwagen vervoerd 24-01-1925
Uit de strafkolonie Jipsinghuizen 28-01-1925
Het ontstaan dezer werkverschaffing 30-01-1925
De centrale werkverschaffing te Jipsinghuizen 31-01-1925
Moeilijkheden in Jipsinghuizen 02-02-1925
De centrale werkverschaffing te Jispinghuizen 03-02-1925
Een kleine veldslag tegen onderkruipers 03-02-1925
Ongeveer 350 arbeiders ontslagen 04-02-1925
De staking op de strafkolonie 14-02-1925
De Hel van Jipsinghuizen 23-02-1925
De knoet van het noorden 21-03-1925
Uit Winschoten meldt men ons 09-04-1925
De staking der veenarbeiders 18-04-1925
Autotocht naar de werkverschaffing 20-06-1925
Aanbesteding twee ontginnings boerderijen 27-08-1925
Diefstal van eene hoeveelheid turf 10-10-1925
Vergadering Waterschap Westerwolde 29-01-1926
Excursie ontginningen Weenderveld 26-06-1926
De bestrijding van de werkloosheid 15-07-1926
Het bezoek van Minister Kan 10-05-1927
Mijnheer de Voorzitter! 12-05-1927
Een bezoek aan de ontginning Weenderveld 27-07-1927
Nederl. Heide-Maatschappij 03-08-1927
Gemeentelijk Nieuws Hoogezand 06-08-1927
Het werk der werkloozen 23-02-1928
Welvaartspolitiek op het land 14-03-1928
Ernstig auto-ongeluk 03-04-1928
't Oude landschap 05-07-1928
De werkverschaffing v. de provincie Groningen 10-11-1928
Kijkje in Westerwolde 11-06-1929
Het Landschap Westerwolde 28-09-1929
Ontginningen in Groningen 03-11-1929
Stakende Werkloozen 10-01-1931
Beoogde overname 10-02-1931
Verkoop van ontgonnen gronden 07-03-1931
Ontgonnen gronden verkocht 14-03-1931
Feest te Jipsingboertange 25-03-1931
Excursie van eenige raadsleden 30-04-1931
Excursie naar het mooie Westerwoldinger land 18-06-1931
Lezing door J. Buiskool 09-03-1932
Eindles Lagere Landbouwschool 05-05-1934
Verkoop gronden 06-09-1934
Zonder meer geschorst 01-10-1935
Diploma-uitreiking 01-05-1936
Ruimer perspectief door ontginningen 28-07-1936
Vos werd haasje 05-01-1963
Vaste land-arbeider 13-11-1964
Boeldag Weenderveld 03-07-1982
Boeldag Weenderveld 06-11-1982

 


© weenderveld.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 68 pagina's