Weenderveld


Weenderveld

Werkverschaffing en ontginning.

De tribune 24-01-1925

Een stervende arbeider op een kruiwagen vervoerd

(E.) Naar aanleiding van het schrijven in 'de Tribune' van 21 januari over de ergerlijke toestanden in Jipsinghuizen, meldt men ons dat de persoon die op een kruiwagen was vervoerd, de volgende dag, op Zondag, in het, Ziekenhuis te Groningen is overleden.

De man was Vrijdag 8 Januari ziek geworden en werd Zaterdags door zijn kameraden meegenomen naar Groningen. Van de werkverschaffing tot aan Vlagtwedde, waar vandaan men met de tram naar Winschoten moet, is het ongeveer één uur loopen. Het eerste half uur werd de zieke zoo goed als het ging gedragen, daarna heeft men een kruiwagen van een boer gekregen met wat stroo, waarin de zieke, gelijk een pasgeboren kalf, verder werd getransporteerd.

In Winschoten aangekomen moet men eerst een uur op de trein wachten; dan is men ongeveer 5 uur in Groningen. Men begrijpe wat deze doodzieke proletaar heeft geleden.
In het ziekenhuis gekomen constateerde men blindedarm en buikvliesontsteking. Een operatie mocht niet baten. Het slachtoffer is Zondag 11 Januari, overleden.

Behoudens dan het ingezonden stukje van kam. Vonk in het Groninger Dagblad, vermeldt de kapitalistische pers niets over dergelijke gebeurtenissen als bovengenoemd.

Wel is het Nieuwsblad van het Noorden er als de kippen bij om te melden dat met ingang van 24 Jan., de werkweek met 2,25 uur des Zaterdags zal worden verlengd, zoodat de arbeiders niet meer om 3.31 maar om 5.39 uit Winschoten naar Groningen kunnen vertrekken.
Zij hebben dan geen tijd meer eerst nog Winschoten in te gaan.

Voorts zal zoolang de dagen kort zijn, deze toeslag gegeven, worden: bij een arbeidstijd tot 42½ uur per man en per week f 1,50; tot 45 uur f 1 en tot 47½ uur 50 cent.
Wat is men toch goed hé; om de strafkolonisten stil te houden geeft men hun bij het weinige loon nog een beetje en... het is nog niets.

Als we b.v. denken aan een pas te werk gestelde die de eerste week ruim één gulden verdiende, dan heeft deze toeslag heelemaal niets te beteekenen. En dan werd deze man zijn twee gulden 'trainingsgeld' ook nog ingehouden, omdat hij (buiten zijn schuld) geen volle week had. Als een kind huilde de man tijdens het werk. Hij kon in 't laatst geen schop meer vasthouden, de handen waren vol blaren. Dat is nou trainen.

Met de uitlating: 'zij hebben dan geen tijd meer eerst nog Winschoten in te gaan', bedoelt het 'N.v.h.N.' natuurlijk 'dat ze geen gelegenheid hebben om de kroegen in te gaan'. Er zijn mogelijk enkele gevallen geweest, maar het zou anders geen wonder zijn geweest als men getracht had iets te drinken, want het water wat men op de werkverschaffing bij Vlagtwedde drinkt, is vermengd met vocht van de mest, welke men van de stadsreiniging uit Groningen heeft aangevoerd om daar de grond mee te bemesten. De mest is bij de dijk van het kanaal neergegooid.

Door de aanhoudende regen trekt het water door die mest naar de lager gelegen keeten. Tusschen elke twee keeten bevindt zich een z.g. rolput.
Het water hiervan is gewoonweg bruin en bijkans niet te drinken. Wat zegt men van zulke toestanden? Een tewerk gestelde zeide ons: 'je voelt in 't laatst niets meer, je wordt helemaal onverschillig, men verstompt.'

Is het dan niet om te knarsetanden, wanneer men in hetzelfde 'Nieuwsblad van het Noorden' leest, dat de 'machtsuitholler' van het kapitalisme, de soc.-dem. wethouder, de heer Rugge, een reisje gaat maken met weth. Catz naar Amsterdam, om daar te bestudeeren... het leggen van betonbeddingen, in verband niet het verbeteren van lijn 1.

Inplaats van de kapitalistische kliek hier in welvarend Groningen te geeselen, maakt men er pleizierreisjes mee en laat de arbeiders op de strafkolonie verrekken, om dat het grootste gedeelte volgens hun toch paupers zijn.
Dat men er toch 'wat' voor doet, is om het niet in de gaten te laten loopen.

 

Kanalisatie van Westerwolde 31-05-1894
Landbouwvergadering 28-12-1910
Landontginning, als rendabele geldbelegging 19-08-1915
Verblijf ontzegd 25-09-1915
Werkverschaffing 28-02-1924
Naar de 'strafkolonie' van Jipsinghuizen en Weenderveld 12-07-1924
Verkoop Ontgonnen Grond 14-07-1924
Vergadering Gemeenteraad Winschoten 21-08-1924
Uit den Gemeenteraad Vlachtwedde 05-11-1924
Gemeenteraad Winschoten 26-11-1924
Waterschap 'Westerwolde' 15-12-1924
Arrond. Rechtbank Winschoten 24-12-1924
De strafkolonisten van Jipsinghuizen onder curatele gesteld 17-01-1925
Een stervende arbeider op een kruiwagen vervoerd 24-01-1925
Uit de strafkolonie Jipsinghuizen 28-01-1925
Het ontstaan dezer werkverschaffing 30-01-1925
De centrale werkverschaffing te Jipsinghuizen 31-01-1925
Moeilijkheden in Jipsinghuizen 02-02-1925
De centrale werkverschaffing te Jispinghuizen 03-02-1925
Een kleine veldslag tegen onderkruipers 03-02-1925
Ongeveer 350 arbeiders ontslagen 04-02-1925
De staking op de strafkolonie 14-02-1925
De Hel van Jipsinghuizen 23-02-1925
De knoet van het noorden 21-03-1925
Uit Winschoten meldt men ons 09-04-1925
De staking der veenarbeiders 18-04-1925
Autotocht naar de werkverschaffing 20-06-1925
Aanbesteding twee ontginnings boerderijen 27-08-1925
Diefstal van eene hoeveelheid turf 10-10-1925
Vergadering Waterschap Westerwolde 29-01-1926
Excursie ontginningen Weenderveld 26-06-1926
De bestrijding van de werkloosheid 15-07-1926
Het bezoek van Minister Kan 10-05-1927
Mijnheer de Voorzitter! 12-05-1927
Een bezoek aan de ontginning Weenderveld 27-07-1927
Nederl. Heide-Maatschappij 03-08-1927
Gemeentelijk Nieuws Hoogezand 06-08-1927
Het werk der werkloozen 23-02-1928
Welvaartspolitiek op het land 14-03-1928
Ernstig auto-ongeluk 03-04-1928
't Oude landschap 05-07-1928
De werkverschaffing v. de provincie Groningen 10-11-1928
Kijkje in Westerwolde 11-06-1929
Het Landschap Westerwolde 28-09-1929
Ontginningen in Groningen 03-11-1929
Stakende Werkloozen 10-01-1931
Beoogde overname 10-02-1931
Verkoop van ontgonnen gronden 07-03-1931
Ontgonnen gronden verkocht 14-03-1931
Feest te Jipsingboertange 25-03-1931
Excursie van eenige raadsleden 30-04-1931
Excursie naar het mooie Westerwoldinger land 18-06-1931
Lezing door J. Buiskool 09-03-1932
Eindles Lagere Landbouwschool 05-05-1934
Verkoop gronden 06-09-1934
Zonder meer geschorst 01-10-1935
Diploma-uitreiking 01-05-1936
Ruimer perspectief door ontginningen 28-07-1936
Vos werd haasje 05-01-1963
Vaste land-arbeider 13-11-1964
Boeldag Weenderveld 03-07-1982
Boeldag Weenderveld 06-11-1982

 

 


© weenderveld.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 68 pagina's