Weenderveld


Weenderveld

Werkverschaffing en ontginning.

De tribune 23-02-1925

De Hel van Jipsinghuizen.

Interpellatie van de Communisten in den Groningschen gemeenteraad

Door onze partijgenooten Huizinga en Poelstra was voor de raadsvergadering van 16 Febr. de volgende interpellatie ingediend:
1. Zijn B. en W. bereid mede te deelen wat de aanleiding is geweest tot de strubbelingen bij de zgn. werkverschaffing te Weenderveld?
2. Zijn B. en W. bereid mede te deelen wat door hen is gedaan om tot een oplossing te komen?
3. Achten ook B. en W. het niet beter dat dc gemeente zich losmaakt van een werkverschaffing als deze, welke steeds aanleiding is tot nieuwe strubbelingen?

Huizinga, de vragen toelichtende, wees erop dat er door de communisten bij de behandeling der begrooting reeds op gewezen is, dat men geen proleet behoefde te zijn, om te voorspellen dat vrij spoedig het werk daar weer plat kwam te liggen.

De weth. Catz stelde toen de raad gerust met de mededeeling dat er te Jipsinghuizen zooal geen tevredenheid dan toch rust heerschte, en als nu die nare communisten maar ophielden op te ruien.

En nu is de boel weer plat komen te leggen, dus is het van belang dat we weten, wat hiervan de oorzaak is, de communistische propaganda of de meer dan ergerlijke arbeidsvoorwaarden. De lezing van dc werkloozen is deze: plotseling wordt er wijziging gebracht in de arbeidsvoorwaarden, zonder rekening te houden met de belangen van de arbeiders.

Deze klagen bij Buiskool, maar deze verklaart: mijn wil is wet, en de gemeente-autoriteiten hebben jullie aan mij overgeleverd. Het antwoord van de arbeiders kon geen ander zijn dan het neerleggen van het werk. Waar een conflict is als dit, moet dat natuurlijk opgelost worden, en is het natuurlijk van belang te weten, wat er door B. en W. gedaan is om tot een oplossing te komen.

Maar waar deze werkverschaffing steeds aanleiding tot strubbelingen geeft,waar de arbeiders de dupe van worden, meenen de communisten dat de gemeente zich van deze werkverschaffing moet losmaken.

Wethouder Catz ging de oorzaken van de strubbelingen na. De burgemeester van Winschoten heeft gerapporteerd, dat er aldaar veel misbruik werd gemaakt van sterken drank door menschen, die des Zaterdags van de werkverschaffing huiswaarts keerden en te Winschoten eenigen tijd moesten vertoeven.
Het loon zou daarop te Groningen bij de betrokkenen aan huis worden bezorgd. Een mooi plan, maar het is slechts één keer toegepast.
Het leverde groote bezwaren op. Het loon werd gedrukt door twee feiten: drankmisbruik en korten werktijd.

Wanneer de arbeiders geen gelegenheid meer werd gegeven te Winschoten te 'passagieren' was er al iets gewonnen.
Dit bracht mee, dat er iets langer moest worden gewerkt, waardoor de arbeiders echter totaal f 2,25 meer thuis zouden kunnen brengen.

De Muntendammers en de Veendammers hebben er veel toe bijgedragen, dat de mannen uit Groningen het werk hebben neergelegd.

Indien er tijdeg overleg ware gepleegd met B. en W. door degenen, die meenden reden tot klagen te hebben, had de zaak anders gestaan. De heer Buiskool, op wien de heer Huizinga telkens afgeeft, heeft maatregelen getroffen voor extra-trams, waardoor het oponthoud te Winschoten is bekort.
De goedgezinde arbeiders hebben de bedoeling der getroffen maatregelen begrepen, maar daarnaast waren er anderen, die in verzet kwamen.

De minister is zeer ontstemd geweest over de wijze, waarop van arheiderszijde werd gereageerd op de maatregelen, in hun eigen belang genomen. Na de bemoeiïngen van B. en W. zijn thans weer velen aan het werk kunnen gaan, nadat zij een verklaring hebben geteekend, waarin zij erkennen verkeerd te hebben gehandeld. 157 zijn gistermorgen weer aan het werk gegaan.

De goede arbeiders luisteren niet naar den heer Huizinga, de slechten wel.
Huizinga: De 'goeden' drinken Catz.
Weth. Catz zegt dan ook namens B. en W. dat de gemeente zich niet van deze werkverschaffing moet losmaken.

Huizinga, het woord verkrijgende, zegt allereerst te kunnen begrijpen dat er arbeiders zijn die door de groote misère die geleden wordt er Zaterdags een borrel tegenaan gooien, wat op die verzwakte lichamen direct een erge uitwerking heeft.
Maar och, ziet naar uw eigen klasse, wat daar wordt gezopen.
Dit is dan de reden geweest waarom Zaterdags langer zou worden gewerkt. En ook... dat er Maandags 8 beschonken waren aangekomen, om dit tegen te gaan laat men Zaterdags langer werken.
En heeft men een regeling getroffen dat nu inplaats van 1 uur in Winschoten, 2 uur in Vlachtwedde moet worden gewacht... om drankmisbruik tegen te gaan.
Die meneer Buiskool, och, dat daar op gescholden wordt, die man is een kapitalisten-knecht, en als daar een ander knechtje was, dan was 't precies zoo.
Maar vaststaat, dat het optreden van die meneer Buiskool de aanleiding is geweest tot de strubbelingen.
De minister en B. en W. wilden het streng optreden, er dreigden dat er geen van de stakers weer heen mocht.
Nu ja, dit hebben ze al zoovaak gezegd. Maar de arbeiders zouden er toch maar weer heen, als ze een verklaring teekenden, dat het gebeurde hun speet, misschien staat er ook wel in dat ze nooit weer 'stout' mogen zijn.
Men kan arbeiders zooveel verklaringen laten teekenen als men wil, maar als ze werden mishandeld zullen ze zich verzetten.
Jipsïnghuizen is een strafkolonie, d.w.z. dat de arbeiders worden mishandeld, dus zal er steeds verzet zijn, steeds strubbelingen. Daarom mogen daar geen arbeiders heen, dus moet de gemeente zich van die N.V. losmaken.

Nadat weth. Catz nog verklaarde dat aan losmaken niet viel te denken, maar dat B. en W. zouden trachten het leven daar zoo dragelijk mogelijk te maken, en elke klacht ernstig zouden onderzoeken, was deze interpellatie afgeloopen.

De soc. dem. vrienden zwegen als moffen en de chr. arbeider Kat vroeg toch vooral de 'slechte' elementen te weren.

 

Kanalisatie van Westerwolde 31-05-1894
Landbouwvergadering 28-12-1910
Landontginning, als rendabele geldbelegging 19-08-1915
Verblijf ontzegd 25-09-1915
Werkverschaffing 28-02-1924
Naar de 'strafkolonie' van Jipsinghuizen en Weenderveld 12-07-1924
Verkoop Ontgonnen Grond 14-07-1924
Vergadering Gemeenteraad Winschoten 21-08-1924
Uit den Gemeenteraad Vlachtwedde 05-11-1924
Gemeenteraad Winschoten 26-11-1924
Waterschap 'Westerwolde' 15-12-1924
Arrond. Rechtbank Winschoten 24-12-1924
De strafkolonisten van Jipsinghuizen onder curatele gesteld 17-01-1925
Een stervende arbeider op een kruiwagen vervoerd 24-01-1925
Uit de strafkolonie Jipsinghuizen 28-01-1925
Het ontstaan dezer werkverschaffing 30-01-1925
De centrale werkverschaffing te Jipsinghuizen 31-01-1925
Moeilijkheden in Jipsinghuizen 02-02-1925
De centrale werkverschaffing te Jispinghuizen 03-02-1925
Een kleine veldslag tegen onderkruipers 03-02-1925
Ongeveer 350 arbeiders ontslagen 04-02-1925
De staking op de strafkolonie 14-02-1925
De Hel van Jipsinghuizen 23-02-1925
De knoet van het noorden 21-03-1925
Uit Winschoten meldt men ons 09-04-1925
De staking der veenarbeiders 18-04-1925
Autotocht naar de werkverschaffing 20-06-1925
Aanbesteding twee ontginnings boerderijen 27-08-1925
Diefstal van eene hoeveelheid turf 10-10-1925
Vergadering Waterschap Westerwolde 29-01-1926
Excursie ontginningen Weenderveld 26-06-1926
De bestrijding van de werkloosheid 15-07-1926
Het bezoek van Minister Kan 10-05-1927
Mijnheer de Voorzitter! 12-05-1927
Een bezoek aan de ontginning Weenderveld 27-07-1927
Nederl. Heide-Maatschappij 03-08-1927
Gemeentelijk Nieuws Hoogezand 06-08-1927
Het werk der werkloozen 23-02-1928
Welvaartspolitiek op het land 14-03-1928
Ernstig auto-ongeluk 03-04-1928
't Oude landschap 05-07-1928
De werkverschaffing v. de provincie Groningen 10-11-1928
Kijkje in Westerwolde 11-06-1929
Het Landschap Westerwolde 28-09-1929
Ontginningen in Groningen 03-11-1929
Stakende Werkloozen 10-01-1931
Beoogde overname 10-02-1931
Verkoop van ontgonnen gronden 07-03-1931
Ontgonnen gronden verkocht 14-03-1931
Feest te Jipsingboertange 25-03-1931
Excursie van eenige raadsleden 30-04-1931
Excursie naar het mooie Westerwoldinger land 18-06-1931
Lezing door J. Buiskool 09-03-1932
Eindles Lagere Landbouwschool 05-05-1934
Verkoop gronden 06-09-1934
Zonder meer geschorst 01-10-1935
Diploma-uitreiking 01-05-1936
Ruimer perspectief door ontginningen 28-07-1936
Vos werd haasje 05-01-1963
Vaste land-arbeider 13-11-1964
Boeldag Weenderveld 03-07-1982
Boeldag Weenderveld 06-11-1982

 

 


© weenderveld.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 68 pagina's