Weenderveld


Weenderveld

Werkverschaffing en ontginning.

De tribune 21-03-1925

De knoet van het noorden.

De staking op het Weenderveld behoort reeds weer eenigen tijd tot het verleden.
Beter is het er niet door geworden, behoudens enkele kleine uitzonderingen. Wel straft men nu met schorsing of ontslag, zoodra er maar roerigheid is waar te nemen. Het volgende lezen we in een der plaatselijke bladen:
"Delfzijl. Gisteren zijn twee arbeiders van de werkverschaffing, wegens het onbehoorlijk optreden tegen den gemeente-opzichter, gedurende twee dagen geschorst. Uit solidariteit zijn de andere arbeiders in staking gegaan. Zij zijn tengevolge daarvan onherroepelijk voor den tijd van 8 dagen geschorst".

Hier in Groningen hebben circa dertien arbeiders, die weigerden op de strafkolonie te werken van de directeur der Arbeidsbeurs het volgende schrijven ontvangen:
"In opdracht van den heer Rijksinspecteur deel ik u mede, dat u zonder nadere toestemming, niet weer tot de Centrale Werkverschaffing kunt worden toegelaten.
Ten einde een spoedige beslissing te bevorderen, geef ik u in overweging u direct schriftelijk te wenden tot onderstaand adres:
Aan den heer Rijksinspccteur voor Werkverschaffing, Burgemeester te Delfzijl".

Krijgen de 'zondaars' dus berouw, dan laten de heeren bovengenoemd, een achterdeurtje open, om door middel van een smeek-brief een knieval voor de edelachtbare exdominee te doen, om asjeblieft voor anderhalve cent aan het werk te mogen gaan op de strafkolonie.

Hoe Staat het nu met deze 13 man, waar later 2 invalide bij kwamen? Den 2en Maart waren ze van Jispinghuizen weggegaan. Ze moesten vanwege het groot aantal arbeiders slapen in een keet, die voordien nog niet bezet was. Deze keet had echter geen Keetbaas zoodat ze 's morgens van bed komende, eerst 10 minuten moesten loopen, om in de naastbijgelegen keet eten en drinken te krijgen.
Degeen, die wat achteraan kwam, had de kans in alle geval geen kop koffie te kunnen krijgen. Daar dit niet veranderde, zijn deze menschen maar weer naar Groningen vertrokken.
Van het B. A. krijgen ze natuurlijk niets.

Met liedjes en borden op hun schouder, sjouwen ze dag aan dag de Groningsche straten af, om op zoon manier toch wat voor vrouw en kind bij elkaar te krijgen.
En nu krijgen ze tot slot zoon prachtbriefje..

Dat heer van de Arbeidsbeurs is ook lid van het comité van het 'Ganzenbord van Strafkolonie', waar de soc-dem. Zuidema ook inzit.

 

Kanalisatie van Westerwolde 31-05-1894
Landbouwvergadering 28-12-1910
Landontginning, als rendabele geldbelegging 19-08-1915
Verblijf ontzegd 25-09-1915
Werkverschaffing 28-02-1924
Naar de 'strafkolonie' van Jipsinghuizen en Weenderveld 12-07-1924
Verkoop Ontgonnen Grond 14-07-1924
Vergadering Gemeenteraad Winschoten 21-08-1924
Uit den Gemeenteraad Vlachtwedde 05-11-1924
Gemeenteraad Winschoten 26-11-1924
Waterschap 'Westerwolde' 15-12-1924
Arrond. Rechtbank Winschoten 24-12-1924
De strafkolonisten van Jipsinghuizen onder curatele gesteld 17-01-1925
Een stervende arbeider op een kruiwagen vervoerd 24-01-1925
Uit de strafkolonie Jipsinghuizen 28-01-1925
Het ontstaan dezer werkverschaffing 30-01-1925
De centrale werkverschaffing te Jipsinghuizen 31-01-1925
Moeilijkheden in Jipsinghuizen 02-02-1925
De centrale werkverschaffing te Jispinghuizen 03-02-1925
Een kleine veldslag tegen onderkruipers 03-02-1925
Ongeveer 350 arbeiders ontslagen 04-02-1925
De staking op de strafkolonie 14-02-1925
De Hel van Jipsinghuizen 23-02-1925
De knoet van het noorden 21-03-1925
Uit Winschoten meldt men ons 09-04-1925
De staking der veenarbeiders 18-04-1925
Autotocht naar de werkverschaffing 20-06-1925
Aanbesteding twee ontginnings boerderijen 27-08-1925
Diefstal van eene hoeveelheid turf 10-10-1925
Vergadering Waterschap Westerwolde 29-01-1926
Excursie ontginningen Weenderveld 26-06-1926
De bestrijding van de werkloosheid 15-07-1926
Het bezoek van Minister Kan 10-05-1927
Mijnheer de Voorzitter! 12-05-1927
Een bezoek aan de ontginning Weenderveld 27-07-1927
Nederl. Heide-Maatschappij 03-08-1927
Gemeentelijk Nieuws Hoogezand 06-08-1927
Het werk der werkloozen 23-02-1928
Welvaartspolitiek op het land 14-03-1928
Ernstig auto-ongeluk 03-04-1928
't Oude landschap 05-07-1928
De werkverschaffing v. de provincie Groningen 10-11-1928
Kijkje in Westerwolde 11-06-1929
Het Landschap Westerwolde 28-09-1929
Ontginningen in Groningen 03-11-1929
Stakende Werkloozen 10-01-1931
Beoogde overname 10-02-1931
Verkoop van ontgonnen gronden 07-03-1931
Ontgonnen gronden verkocht 14-03-1931
Feest te Jipsingboertange 25-03-1931
Excursie van eenige raadsleden 30-04-1931
Excursie naar het mooie Westerwoldinger land 18-06-1931
Lezing door J. Buiskool 09-03-1932
Eindles Lagere Landbouwschool 05-05-1934
Verkoop gronden 06-09-1934
Zonder meer geschorst 01-10-1935
Diploma-uitreiking 01-05-1936
Ruimer perspectief door ontginningen 28-07-1936
Vos werd haasje 05-01-1963
Vaste land-arbeider 13-11-1964
Boeldag Weenderveld 03-07-1982
Boeldag Weenderveld 06-11-1982

 

 


© weenderveld.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 68 pagina's