Weenderveld


Weenderveld

Werkverschaffing en ontginning.

De tribune 14-02-1925

De staking op de strafkolonie

(E.) In de Groninger bladen kwam het volgende berichtje voor: 'Maandag konden de stakende werklieden uit het Weenderveld zich weer melden voor werk. Een aantal hunner is aangenomen en naar Jipsinghuizen of Weenderveld vertrokken. De anderen bleven voorloopig nog uitgesloten.'
Dit bericht is, naar men ons meldt, een leugen, een grove verdraaiïng van de waarheid.

Wat is echter het geval.
Inderdaad zijn er Maandagmorgen, 9 Februari, hier uit Groniigen, arbeiders naar de strafkolonie gegaan.
Maar dit waren geen stakers, maar nieuwelingen en 'onderkruipers', totaal 69 man. Politie zorgde er voor dat ze ongehinderd in de trein kwamen.

Dinsdag 10 Febr. hebhen 3 afgevaardigden van het comité een conferentie op het stadhuis gehad met de Rijksinspecteur Buiskool, met als stille getuigen de burgemeester en eenige wethouders.
Ook ditmaal volhardde Buiskool in zijn weigering om de nieuwe regeling te veranderen.
Wel zou men verbetering brengen in de on-hygienische toestanden. Van het aanwezig zijn van een dokter wilde hij absoluut niets weten, daar men, volgens hem, in de Carl Koenraadpolder nooit over een dokter sprak.
Verder deelde dat heer mede, dat er gelegenheid bestond om weer aan 't werk te gaan.

Woensdag, 11 Februari, heeft het stakingscomité een audiëntie aangevraagd bij de minister van Binnenlandsche Zaken.

Op de Arbeidsbeurs bestaat er gelegenheid om weer naar de strafkolonie te trekken. Een soort smeekbrief, waarin men om vergiffenis smeekt en al die fraaiïgheden meer, ligt er ter onderteekening. Naar men ons vermeld, zijn er Woensdag, 11 Februari, eenige modern georganiseerden, geprest door hun bestuur, weer aan 't werk gegaan.

De eerste week van de staking heeft men hun een 'voorschot' gegeven van vijf gulden, omdat... men medelijden met hun had. Zoo handelen nou de klassestrijders van de Gron. Bestuurders-Bond. De S.A. van Geuns wist anders te doen dan in 'Het Volk' te klagen, dat men hem was gepasseerd met het verzoek, om de werkverschaffingen met de Gron. persmenschen in oogenschouw te nemen.

Tot zoover de stand van deze staking. De stakers loopen nog steeds elken dag zingende en liedjes verkoopende door de stad. Geen één der vakcentrales staat hen bij.
De samenwerking met het P.A.S. (N.A.S.) heeft men afgeslagen;, omdat men vreesde dat andere vakcentrales en meerdere buitenstaanders deze staking zouden gaan betitelen als te zijn een communistisch relletje.

 

Kanalisatie van Westerwolde 31-05-1894
Landbouwvergadering 28-12-1910
Landontginning, als rendabele geldbelegging 19-08-1915
Verblijf ontzegd 25-09-1915
Werkverschaffing 28-02-1924
Naar de 'strafkolonie' van Jipsinghuizen en Weenderveld 12-07-1924
Verkoop Ontgonnen Grond 14-07-1924
Vergadering Gemeenteraad Winschoten 21-08-1924
Uit den Gemeenteraad Vlachtwedde 05-11-1924
Gemeenteraad Winschoten 26-11-1924
Waterschap 'Westerwolde' 15-12-1924
Arrond. Rechtbank Winschoten 24-12-1924
De strafkolonisten van Jipsinghuizen onder curatele gesteld 17-01-1925
Een stervende arbeider op een kruiwagen vervoerd 24-01-1925
Uit de strafkolonie Jipsinghuizen 28-01-1925
Het ontstaan dezer werkverschaffing 30-01-1925
De centrale werkverschaffing te Jipsinghuizen 31-01-1925
Moeilijkheden in Jipsinghuizen 02-02-1925
De centrale werkverschaffing te Jispinghuizen 03-02-1925
Een kleine veldslag tegen onderkruipers 03-02-1925
Ongeveer 350 arbeiders ontslagen 04-02-1925
De staking op de strafkolonie 14-02-1925
De Hel van Jipsinghuizen 23-02-1925
De knoet van het noorden 21-03-1925
Uit Winschoten meldt men ons 09-04-1925
De staking der veenarbeiders 18-04-1925
Autotocht naar de werkverschaffing 20-06-1925
Aanbesteding twee ontginnings boerderijen 27-08-1925
Diefstal van eene hoeveelheid turf 10-10-1925
Vergadering Waterschap Westerwolde 29-01-1926
Excursie ontginningen Weenderveld 26-06-1926
De bestrijding van de werkloosheid 15-07-1926
Het bezoek van Minister Kan 10-05-1927
Mijnheer de Voorzitter! 12-05-1927
Een bezoek aan de ontginning Weenderveld 27-07-1927
Nederl. Heide-Maatschappij 03-08-1927
Gemeentelijk Nieuws Hoogezand 06-08-1927
Het werk der werkloozen 23-02-1928
Welvaartspolitiek op het land 14-03-1928
Ernstig auto-ongeluk 03-04-1928
't Oude landschap 05-07-1928
De werkverschaffing v. de provincie Groningen 10-11-1928
Kijkje in Westerwolde 11-06-1929
Het Landschap Westerwolde 28-09-1929
Ontginningen in Groningen 03-11-1929
Stakende Werkloozen 10-01-1931
Beoogde overname 10-02-1931
Verkoop van ontgonnen gronden 07-03-1931
Ontgonnen gronden verkocht 14-03-1931
Feest te Jipsingboertange 25-03-1931
Excursie van eenige raadsleden 30-04-1931
Excursie naar het mooie Westerwoldinger land 18-06-1931
Lezing door J. Buiskool 09-03-1932
Eindles Lagere Landbouwschool 05-05-1934
Verkoop gronden 06-09-1934
Zonder meer geschorst 01-10-1935
Diploma-uitreiking 01-05-1936
Ruimer perspectief door ontginningen 28-07-1936
Vos werd haasje 05-01-1963
Vaste land-arbeider 13-11-1964
Boeldag Weenderveld 03-07-1982
Boeldag Weenderveld 06-11-1982

 

 


© weenderveld.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 68 pagina's