Weenderveld


Weenderveld

Werkverschaffing en ontginning.

De Noord-Ooster 14-03-1931

Ontgonnen gronden verkocht.

In restaurant 'Riche' te Groningen kwam Vrijdagmiddag bovengenoemde vennootschap in buitengewone algemeene vergadering bijeen, onder presidium van den beer J. BUISKOOL, burgemeester van Delfzijl, die in het bijzonder welkom heette, den vertegenwoordiger van de gemeente, die het laatst tot de vennootschap is toegetreden, n.1. de gemeente Bierum.

Aanleiding tot deze buitengewone algemeene vergadering was een verzoek van eene combinatie, geleid door den heer U. D. Reinders te Hoogezand, om te mogen koopen het bezit van de Vennootschap, dat in eigen exploitatie, steeds is beheerd geweest door den heer Reinders, toen deze nog commissaris was. - Het hier bedoelde bezit bestaat uit 321 HA. en 35 Are ontgonnen grond in het Weenderveld, waarvan pl.m. 9 boschgrond is, plus daarbij behoorende kapitale boerenschuur, waarin woning, benevens een brugwachterswoning etc., voor den koopprijs van f 237.655. Voorts dat de koopster het recht heeft, na twee jaren, voor denzelfden prijs aan te koopen, als per HA. werd geboden voor dit object, de boerderij thans in huur bij den heer Westerman, groot 27 HA., gelegen aan den sintelweg naar den Jipsingboertanger weg. Het voorstel werd schriftelijk toegelicht.

Bij de breedvoerige gedachtenwisseling bleek, dat niemand bezwaar had tegen verkoop op zichzelf. Verkoop was ook aanbevolen door de Regeering, die bij de zaak belang heeft, omdat er Rijksgeld in de onderneming der Vennootschap betrokken is.

Maar wel waren eenige vertegenwoordigers van meening, dat door de voorgestelde transactie te aanvaarden, een waardevol grondbezit tegen te lagen prijs zou worden gekwiteerd.
Waartegenover stond dat van bestuurszijde en door anderen werd betoogd, dat het geboden bedrag in het licht der hedendaagsche crisis, de geïsoleerde ligging van het bedrijf en de hooge waterschapslasten, welke nog gedurende 28 jaar f 17.50 per HA. zullen bedragen, als zeer redelijk is te beschouwen.

Tenslotte werd met 33 tegen 7 stemmen besloten, het aanbod te aanvaarden.
Voorts werd het bestuur gemachtigd om een perceel ontgonnen grond te Opende, gem. Grootegast, groot plm. 7½% HA. te verkoopen en om in Westerwolde tien nieuwe woonketen voor werkloozen te stichten.
De vergadering werd daarna gesloten.

 

Kanalisatie van Westerwolde 31-05-1894
Landbouwvergadering 28-12-1910
Landontginning, als rendabele geldbelegging 19-08-1915
Verblijf ontzegd 25-09-1915
Werkverschaffing 28-02-1924
Naar de 'strafkolonie' van Jipsinghuizen en Weenderveld 12-07-1924
Verkoop Ontgonnen Grond 14-07-1924
Vergadering Gemeenteraad Winschoten 21-08-1924
Uit den Gemeenteraad Vlachtwedde 05-11-1924
Gemeenteraad Winschoten 26-11-1924
Waterschap 'Westerwolde' 15-12-1924
Arrond. Rechtbank Winschoten 24-12-1924
De strafkolonisten van Jipsinghuizen onder curatele gesteld 17-01-1925
Een stervende arbeider op een kruiwagen vervoerd 24-01-1925
Uit de strafkolonie Jipsinghuizen 28-01-1925
Het ontstaan dezer werkverschaffing 30-01-1925
De centrale werkverschaffing te Jipsinghuizen 31-01-1925
Moeilijkheden in Jipsinghuizen 02-02-1925
De centrale werkverschaffing te Jispinghuizen 03-02-1925
Een kleine veldslag tegen onderkruipers 03-02-1925
Ongeveer 350 arbeiders ontslagen 04-02-1925
De staking op de strafkolonie 14-02-1925
De Hel van Jipsinghuizen 23-02-1925
De knoet van het noorden 21-03-1925
Uit Winschoten meldt men ons 09-04-1925
De staking der veenarbeiders 18-04-1925
Autotocht naar de werkverschaffing 20-06-1925
Aanbesteding twee ontginnings boerderijen 27-08-1925
Diefstal van eene hoeveelheid turf 10-10-1925
Vergadering Waterschap Westerwolde 29-01-1926
Excursie ontginningen Weenderveld 26-06-1926
De bestrijding van de werkloosheid 15-07-1926
Het bezoek van Minister Kan 10-05-1927
Mijnheer de Voorzitter! 12-05-1927
Een bezoek aan de ontginning Weenderveld 27-07-1927
Nederl. Heide-Maatschappij 03-08-1927
Gemeentelijk Nieuws Hoogezand 06-08-1927
Het werk der werkloozen 23-02-1928
Welvaartspolitiek op het land 14-03-1928
Ernstig auto-ongeluk 03-04-1928
't Oude landschap 05-07-1928
De werkverschaffing v. de provincie Groningen 10-11-1928
Kijkje in Westerwolde 11-06-1929
Het Landschap Westerwolde 28-09-1929
Ontginningen in Groningen 03-11-1929
Stakende Werkloozen 10-01-1931
Beoogde overname 10-02-1931
Verkoop van ontgonnen gronden 07-03-1931
Ontgonnen gronden verkocht 14-03-1931
Feest te Jipsingboertange 25-03-1931
Excursie van eenige raadsleden 30-04-1931
Excursie naar het mooie Westerwoldinger land 18-06-1931
Lezing door J. Buiskool 09-03-1932
Eindles Lagere Landbouwschool 05-05-1934
Verkoop gronden 06-09-1934
Zonder meer geschorst 01-10-1935
Diploma-uitreiking 01-05-1936
Ruimer perspectief door ontginningen 28-07-1936
Vos werd haasje 05-01-1963
Vaste land-arbeider 13-11-1964
Boeldag Weenderveld 03-07-1982
Boeldag Weenderveld 06-11-1982

 

 


© weenderveld.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 68 pagina's