Weenderveld


Weenderveld

Werkverschaffing en ontginning.

De Noord Ooster 10-11-1928

De werkverschaffing v. de provincie Groningen.

De heer J. Buiskool, burgemeester van Delfzijl, rijksinspecteur voor de werkverschaffing in de provincie Groningen, heeft naar aanleiding van een reorganisatie der N.V. Ontginningsmaatschappij "De Vereenigde Groninger Gemeenten" aan de pers eenige mededeelingen gedaan over de bereikte resultaten en de plannen voor de toekomst.

Hij zeide o.m., dat de mentaliteit van de te werk gestelden allengs aanmerkelijk is verbeterd, de gemiddelde arbeidsprestatie zeer is toegenomen.
Uit de loonstaten blijkt, dat een weekloon van f 15 bij een behoorlijke arbeidsprestatie kan worden bereikt. Flinke, geschoolde arbeiders bereiken een loon, dat ver boven f 15 uitgaat.
Het spreekt van zelf, dat de loonen in den winter iets lager zijn. De rijksinspecteur heeft evenwel het recht, na overleg met den minister, in bijzonder slechte weken een toeslag op het loon te geven.

Aanvankelijk is de Ontginningsmaatschappij opgericht ten behoeve van de werkloosheidsbestrijding in gemeenten. Later is dat getal uitgebreid tot 13 gemeenten. Het rijk steunt deze werkverschaffing. Zij bepaalde zich oorspronkelijk tot gemeenten van Oostelijk Groningen, wijl daar de werkloosheid het grootst was. Langzamerhand breidde de werkverschaffing zich over de geheele provincie uit.
In den loop van den tijd werden in Westerwolde terreinen aangekocht om in cultuur te worden gebracht, zoodat de vennootschap thans in Westerwolde, Weenderveld, Jipsing-Boertangerveld en het Jipsinghuizerveld eene oppervlakte van 630 H.A. bezit, waarvan reeds 475 H.A. in cultuur zijn gebracht. Deze 475 H.A. zijn gedeeltelik in eigen beheer, gedeeltelijk verhuurd.

Voor eigen beheer beschikt de N.V. over eene groote boerderij in het Weenderveld, welke met 200 H.A. door de N.V. zelve wordt beheerd, voorts 5 boerderijen in het Jipsing-Boertangerveld, die ieder met 20 H.A. zijn verhuurd, 1 boerderij in het Jipsinghuizerveld met pl.m. 25 H.A., terwijl daar bovendien eenige boerderijen voor eigen exploitatie gebouwd zijn.

Het is mogelijk geweest aan de bij de N.V. aangesloten gemeenten over al de jaren 5 pct. dividend over het aandeelenkapitaal uit te keeren, terwijl na ruime afschrijving een belangrijke reserve kon worden gevormd.
Door den groei der naaml. venn. is er thans een reorganisatie noodzakelijk gebleken, ook omdat nog tal van gemeenten wenschten toe te treden.
Hoewel de N.V. één economisch geheel blijft, worden drie betrekkelijk zelfstandige onderafdeelingen gevormd ieder onder eigen leiding, doch met één centrale leiding en met één centrale boekhouding en een gemeenschappelijken, financieelen basis.

Deze onderafdeelingen zijn:
lo. Westelijk Groningen, ten behoeve van de bij de vennootschap aangesloten gemeenten in het Westerkwartier, De Marnestreek en Hunsingo.
2o. Centraal Groningen, waartoe behooren de stad Groningen en de streken met een stedelijk of industrieel karakter.
3o. Oostelijk Groningen, hoofdzakelijk bestaande uit Duurswold, Veenkoloniën en Westerwolde.

Het ligf o.m. in de bedoeling in het Westerkwartier de Tolberter Petten - liggende onder de gemeente Leek - ter grootte van 250 H.A. aan te koopen en na drooglegging in cultuur te brengen. Hiervoor is voorloopig van de autoriteiten reeds de goedkeuring verkregen en is de Heidemaatschappij inmiddels opgedragen, een plan voor ontwatering, in cultuurbrenging en verkaveling op te maken. Naar de verwachting van den heer Buiskool zal het volgend jaar December met dit werk worden aangevangen, indien althans in de streek zelf niet al te veel tegenwerking wordt ondervonden. Een groot bezwaar is namelijk dat de Tolberter Petten aan ruim 130 eigenaren toebehooren. De bedoeling is zooveel mogelijk door minnelijke schikking de gronden in eigendom te krijgen en verder door onteigening het complex in zijn geheel tot zich te trekken.

Voor de ontwatering zal een afzonderlijk waterschap opgericht moeten worden, met een gedeeltelijke bedijking van de Matsloot.
Bij deze werken zullen zeker gedurende eenige jaren alle werkloozen uit het Westerkwartier, de Marne en Hunsingo in productieven arbeid, werkzaam kunnen zijn.

De werkloozen uit Centraal Groningen - o.m. Groningen, Hoogezand, Sappemeer, Delfzijl, Oude-Pekela, Appingedam, Veendam, Wildervank - zullen voorloopig aangewezen blijven op het Weenderveld en die van Oost-Groningen op de ontginningen van het Jipsinghuizerveld.

Voor het Jipsinghuizerveld zijn plannen in voorbereiding tot het in cultuur biengen van omstreeks 175 H.A. aan verschillende eigenaren toebehoorende woesten grond, gelegen tuschen de Duitsche grens en het Westerwoldsch Kanaal, van de Jipsinghuizersluls tot de Sellinger sluis.
De voorstukken van deze perceelen zijn gedeeltelijk ontgonnen en worden bewoond. Daarom heeft de N.V. zich voorgenomen evenwijdig aan het Westerwoldsche kanaal een nieuw kanaal te trekken, dat bij de Sellingersluis verbinding krijgt met het Westerwoldsche kanaal.
Voorts zullen eenige zijkanalen worden gegraven volgens het Veenkoloniale systeem.
De meeste tot dit complex behoorende gronden zijn reeds door de N.V. tegen minnelijke schikking aangekocht, terwijl het in de bedoeling ligt, reeds dezen winter met het graven van de wijken aan te vangen.

Daarnaast liggen voor de provincie nog verschillende andere werken voor werkverschaffing op uitvoering te wachten, welke niet onder leiding van de N.V. staan. O.m. een uitvoerig kanalenplan voor het waterschap de Stobben onder de gemeente Vlagtwedde; het graven van wijken onder Veelerveen; het graven van een verbindingskanaal achter de Blijhamster Bouwten en 't aanleggen van een haven onder de gemeente Vlagtwedde. Voorts is in voorbereiding een groot werk in het Sellingerveen. Al deze werkzaamheden zullen na ongeveer 10 jaar ten uitvoer zijn gebracht. Voor de toekomst is het oog gevestigd op Noord-Drente.

De mogelijkheid wordt onderzocht het Groningsche stadsvuil voor landbouw-doeleinden aan te wenden naar het voorbeeld van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

 

Kanalisatie van Westerwolde 31-05-1894
Landbouwvergadering 28-12-1910
Landontginning, als rendabele geldbelegging 19-08-1915
Verblijf ontzegd 25-09-1915
Werkverschaffing 28-02-1924
Naar de 'strafkolonie' van Jipsinghuizen en Weenderveld 12-07-1924
Verkoop Ontgonnen Grond 14-07-1924
Vergadering Gemeenteraad Winschoten 21-08-1924
Uit den Gemeenteraad Vlachtwedde 05-11-1924
Gemeenteraad Winschoten 26-11-1924
Waterschap 'Westerwolde' 15-12-1924
Arrond. Rechtbank Winschoten 24-12-1924
De strafkolonisten van Jipsinghuizen onder curatele gesteld 17-01-1925
Een stervende arbeider op een kruiwagen vervoerd 24-01-1925
Uit de strafkolonie Jipsinghuizen 28-01-1925
Het ontstaan dezer werkverschaffing 30-01-1925
De centrale werkverschaffing te Jipsinghuizen 31-01-1925
Moeilijkheden in Jipsinghuizen 02-02-1925
De centrale werkverschaffing te Jispinghuizen 03-02-1925
Een kleine veldslag tegen onderkruipers 03-02-1925
Ongeveer 350 arbeiders ontslagen 04-02-1925
De staking op de strafkolonie 14-02-1925
De Hel van Jipsinghuizen 23-02-1925
De knoet van het noorden 21-03-1925
Uit Winschoten meldt men ons 09-04-1925
De staking der veenarbeiders 18-04-1925
Autotocht naar de werkverschaffing 20-06-1925
Aanbesteding twee ontginnings boerderijen 27-08-1925
Diefstal van eene hoeveelheid turf 10-10-1925
Vergadering Waterschap Westerwolde 29-01-1926
Excursie ontginningen Weenderveld 26-06-1926
De bestrijding van de werkloosheid 15-07-1926
Het bezoek van Minister Kan 10-05-1927
Mijnheer de Voorzitter! 12-05-1927
Een bezoek aan de ontginning Weenderveld 27-07-1927
Nederl. Heide-Maatschappij 03-08-1927
Gemeentelijk Nieuws Hoogezand 06-08-1927
Het werk der werkloozen 23-02-1928
Welvaartspolitiek op het land 14-03-1928
Ernstig auto-ongeluk 03-04-1928
't Oude landschap 05-07-1928
De werkverschaffing v. de provincie Groningen 10-11-1928
Kijkje in Westerwolde 11-06-1929
Het Landschap Westerwolde 28-09-1929
Ontginningen in Groningen 03-11-1929
Stakende Werkloozen 10-01-1931
Beoogde overname 10-02-1931
Verkoop van ontgonnen gronden 07-03-1931
Ontgonnen gronden verkocht 14-03-1931
Feest te Jipsingboertange 25-03-1931
Excursie van eenige raadsleden 30-04-1931
Excursie naar het mooie Westerwoldinger land 18-06-1931
Lezing door J. Buiskool 09-03-1932
Eindles Lagere Landbouwschool 05-05-1934
Verkoop gronden 06-09-1934
Zonder meer geschorst 01-10-1935
Diploma-uitreiking 01-05-1936
Ruimer perspectief door ontginningen 28-07-1936
Vos werd haasje 05-01-1963
Vaste land-arbeider 13-11-1964
Boeldag Weenderveld 03-07-1982
Boeldag Weenderveld 06-11-1982

 

 


© weenderveld.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 68 pagina's